گام به گام درس 10 قرآن هشتم

جواب درس دهم قران هشتم

گام به گام درس 10 قرآن هشتم

درس دهم قرآن هشتم

جواب فعالیت های درس 10 قرآن هشتم / گام به گام و جواب انس با قرآن و فعالیت های صفحه 96 و 97 و 99 و 100 و 101 درس دهم آموزش قرآن پایه هشتم

جواب جلسه اول درس دهم

جواب فعالیت اول

💢 جواب فعالیت اول درس 10 قرآن هشتم: جدول زیر را کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

عبادت می کنم، راه یافتگان، شهر، تبعیت کنید، پدیدآورد، مرد

1-مَدینَه شهر 5-مُهتَدونَ هدایت شدگان، راه یافتگان
2-رَجُل مرد 6-اَعبُدُ عبادت می کنم
3-اِتَّبِعوا تبعیت کنید، پیروی کنید 7-فَطَرَ پدید آورد
4-یَسئَلُ درخواست می کند 8-تُرجَعونَ بازگردانده می شوید

 

فعالیت دوم

💢 جواب فعالیت دوم درس 10 قرآن هشتم:  این ترکیب ها را معنا کنید.

1 .قالَ یا قَومِ: گفت ای قوم من 

2 .اِتَّبِعُوا المُرسَلینَ: پیروی کنید پیامبران را

3 .لایَسئَلُکُم اَجرًا: درخواست نمی کند از شما پاداشی

4 .وَ هُم مُهتَدِونَ: و آنها هدایت شده هستند

5 .وَ جاءَ اَهلُ المَدینَهِ: و آمدند اهل شهر

6 .قُل اللهَ اَعبُدُ: بگو خدا را عبادت می کنم

7 .فِطرَتَ اللهِ: فطرت الهی

8 .الَّتی فَطَرَ النّاسَ عَلَیها: که پدید آورد مردم را بر آن

9 .ثُمَّ اِلَی رَبِّکُم تُرجَعونَ: سپس به سوی پروردگارتان بازگردانده می شوید

🧧 جواب انس با قرآن درس 10 قرآن هشتم: ترجمه این آیات شریفه از سوره ی یس را کامل کنید.

1 .وَ جاءَ مِن اَقصا المَدینَهِ رَجُلٌ یَسعی:

و آمد از دورترین نقطه شهر مردی شتابان.

2 .قالَ یا قَومِ اتَّبِعُوا المُرسَلینَ:

گفت: ای قوم من پیروی کنید پیامبران را.

3 .اِتَّبِعُوا مَن لایَسئَلُکُم اَجرًا:

پیروی کنید از کسی که درخواست نمی کند از شما مزدی.

4 .وَ هُم مُهتَدُونَ:

و آنها هدایت شده هستند.

5 .وَ مالِیَ لا اَعبُدُ الَّذی فَطَرَنی:

و چرا من عبادت نکنم کسی را که پدید آورد مرا؟

6 .وَ اِلَیهِ تُرجَعُونَ:

و به سویش بازگردانده می شوید.

ج ـ از صفحه 444 قرآن کریم چند ترکیب یا عبارت ساده قرآنی انتخاب و معنا کنید. 

صرات مستفیم : راه راست

پیام قرآنی راه راست قرآن هشتم

پیام قرآنی راه راست قرآن هشتم پیام قرآنی راه راست قرآن هشتم

 

جواب جلسه دوم درس دهم

جواب فعالیت اول

💢 جواب فعالیت اول درس دهم قرآن هشتم: جدول زیر را کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

بشارت دادیم، درود، جزا می دهیم، برکت دادیم

1-سَلام سلام، درود 4-نَجزی جزا می دهیم، پاداش می دهیم
2-بَشَّرنا بشارت دادیم 5-هُما، هِما  آن دو
3-بارَکنا برکت دادیم

 

فعالیت دوم

💢 جواب فعالیت دوم درس دهم قرآن هشتم : این ترکیب ها را معنا کنید.

1 .سَلامٌ عَلَی اِبراهیمَ: سلام بر ابراهیم

2 .نَجزِی المُحسِنینَ: پاداش می دهیم نیکوکاران را

3 .عِبادِنَا المُؤمِنینَ: بندگان مؤمن ما

4 .وَ بَشَّرناهُ بِاِسحاقَ: و بشارت دادیم او را به اسحاق

5 .نَبیًّا مِنَ الصّالِحینَ: پیامبری از شایستگان

6 .مِن ذُرِّیَّتِهِما: از فرزندانشان

🧧 جواب انس با قرآن درس دهم قرآن هشتم: ترجمه ی این آیات شریفه از سوره ی صافات را کامل کنید.

1 .سَلامٌ عَلَی اِبراهیمَ:

سلام بر ابراهیم.

2 .کَذلِکَ نَجزِی المُحسِنینَ:

این چنین پاداش می دهیم نیکوکاران را.

3 .اِنَّهُ مِن عِبادِنَا المُؤمِنینَ:

قطعاً او از بندگان مؤمن ما است.

4 .وَ بَشِّرناهُ بِاِسحاقَ نَبِیًّا مِنَ الصّالِحینَ:

و بشارت دادیم او را به اسحاق، پیامبری از شایستگان.

5 .وَ بارَکنا عَلَیهِ وَ عَلَی اِسحاقَ:

و برکت دادیم بر او و بر اسحاق.

6 .وَ مِن ذُرّیَّتِهِما مُحسنٌ وَ ظالِمٌ لِنَفسِهِ مُبینٌ:

و از فرزندانشان(برخی) نیکوکار و(برخی) آشکارا به خودشان ستمگر بودند.

ج ـ از صفحه 452 قرآن کریم چند ترکیب یا عبارت ساده قرآنی انتخاب و معنا کنید.

عبادَ الله : بندگان خدا

فَسَوفَ یَعلَمونَ : پس به زودی خواهند دانست

پیام قرآنی درس 10 قرآن هشتم

پیام قرآنی درس 10 قرآن هشتم

نکته: 1 .در ترکیب اولاً ضمیر «نا» در آخر معنا می شود و ثانیاً کلمه «مُؤمِنینَ» را مفرد معنا می کنیم: یعنی به جای «بندگان ما مؤمنان« می گوییم: «بندگان مؤمن ما».
2 .کلمه «ذُرّیَّتِهِما» به دو معنای «نسل آنها یا فرزندانشان» بکار می رود که در اینجا به معنای «فرزندانشان» می باشد.