پاسخ فعالیت های هدیه ششم درس چهارم :: باغ سری

تدبّر کنیم | هم‌خوانی | کامل کنید | برایم بگو |ایستگاه فکر و دیگر فعالیت ها

 

پاسخ فعالیت های هدیه ششم درس چهارم :: باغ سری

📚 گام به گام هدیه ششم
🔴 جواب فعالیت های درس 4 : باغ سری

 

برایم بگو صفحه ۲۶ هدیه ششم
هادی و مهدی برای آگاه کردن بچّه‌ها چه کارهای دیگری می‌توانستند انجام دهند؟
پاسخ: از بزرگ‌تر کمک می‌خواستند و عاقبت بد این کار را بیان می‌کردند.
پاسخ: پیشنهاد بازی در مکان دیگری را می‌دادند.

تدبّر کنیم صفحه ۲۶ هدیه ششم
تدبّر کنیم صفحه ۲۶ هدیه ششم

پاسخ: باید از میان شما، جمعی باشند که دیگران را به نیکی دعوت کنند و آنها را به کارهای خوب فرا بخوانند و از زشتی‌ها بازدارند. آنها همان رستگاران هستند.

با استفاده از این کلمه‌ها ، ترجمه‌ی آیه را کامل کنید: خوب ؛ نیکی ؛ دیگران ؛ زشتی‌ها

با توجّه به معنای آیه به کار هادی و مهدی در دین چه می‌گویند؟ امر به معروف و نهی از منکر تشویق به کارهای خوب چه اثری دارد؟
پاسخ: باعث می‌شود تشویق شوندگان، به کارهای خوبشان ادامه دهند و دیگران نیز به پیروی از آنها به کار های خوب روی آورند.

تذکّر در مورد کارهای بد چه ضرورتی دارد؟
پاسخ: ضرورت آن این است که اثر گناه و کارهای بد را در جامعه کم می‌کند و کسانی که کارهای بد انجام می‌دهند نسبت به کارهای زشتشان آگاه می‌شوند تا کارهای زشت و بدشان را تکرار نکنند.

 

بررسی کنید صفحه ۲۷ هدیه ششم
کدام ‌یک از جملات به «امر به معروف» و کدام یک «نهی از منکر» مربوط است؟
بررسی کنید صفحه ۲۷ هدیه ششم

به نماز نگو کار دارم؛ به کار بگو وقت نماز است. امر به معروف
مدرسه، خانه‌ی دوم ماست؛ در حفظ تمیزی و زیبایی آن بکوشیم. امر به معروف
خوش قول و خوش رفتار باشید تا همه شما را دوست داشته باشند. امر به معروف
در کار دیگران تجسّس نکنید. نهی از منکر

 

گفت و گو کنید صفحه ۲۷ هدیه ششم
– اگر کسی خطایی کند، شما چه می‌کنید؟
پاسخ: با رعایت ادب و احترام طوری که به شخصیت فرد خطا کار لطمه‌ای وارد نشود و خیلی دوستانه اشتباه او را به وی تذکر می‌دهیم و از او می‌خواهیم که آن کار زشت و ناپسند را تکرار نکند.

– اگر شما خطا کنید، دوست دارید چگونه شما را متوجّه خطایتان بکنند؟
پاسخ: به دو از هر گونه خشم و خشونت، خطای من را تذکر دهند زیرا شاید به عاقبت کاری که انجام می‌دادم آگاه نبوده‌ام و این تذکر باعث آگاهی من شود.

 

ببین و بگو صفحه ۲۷ هدیه ششم
به کدام یک باید لبخند زد و به کدام یک باید اخم کرد؟ کدام یک را باید تشویق کرد؟ به کدام یک باید تذکّر داد؟
ببین و بگو صفحه ۲۷ هدیه ششم

پاسخ:

باید اخم کرد و تذکر داد

باید اخم کرد و تذکر داد

باید لبخند زد و تشویق کرد.

باید اخم کرد و تذکر داد