نگارش پنجم درس پانزدهم

جواب درس 15 نگارش پنجم

نگارش پنجم درس پانزدهم

درس پانزدهم : کاجستان

املا و واژه آموزی صفحه 78 نگارش پنجم

1 با حروف در هم ریخته ی هر ردیف، یک واژه بسازید.

املا و واژه آموزی صفحه 80 نگارش پنجم
ا ی ه ت ز ا ن
جواب: تازیانه
گ رذ ن ا ر ه
جواب: رهگذران
ح ل م ت
جواب:  تحمل

 

گام به گام درس 15 نگارش پنجم

 

2 از روی بیت هایی که کلمه های زیر در آنها به کار رفته، یک بار بنویسید.
املا و واژه آموزی صفحه 80 نگارش پنجم

3 در هر یک از جمله های زیر، واژه ی »چون« به چه معنی است؟
مادران چون گله ای باغ بهشتند. ← چون یعنی:
جواب: مانند
مسافرت را دوست دارم چون چیزهای جدید می آموزم. ←
جواب: زیرا
دانه های شبنم چون مرواریدهای غلتان روی برگها نشسته بودند .←
جواب: مانند
چون صدای دریا آرامش بخش بود، ساعت ها کنار آن مینشست.←
جواب: زیرا( به این دلیل که…)

املا و واژه آموزی صفحه 78 نگارش پنجم

 

درک متن 79 نگارش پنجم

جواب درک متن صفحه 36 نگارش پنجم

1 با توجه به شعر درس، به پرسشهای جدول زیر، پاسخ دهید.
درک متن 81 نگارش پنجم

2 با جا به جا کردن اجزای جمله، بیت های زیر را مانند نمونه، به زبان ساده بازگردانید.

با جا به جا کردن اجزای جمله،

 

جواب صفحه 80 نگارش پنجم

جواب نگارش

قصه ی شعر »کاجستان« را به نثر ساده بنویسید.

جواب صفحه 82 نگارش پنجم

اگر دنبال جواب های بیشتری هستید از قسمت زیر استفاده کنید

جواب: 

در خارج از روستا و در کنار خطوط برق دو تا کاج رشد کردند. سال های طولانی، رهگذران آن ها را همانند دو تا دوست می دیدند. در یکی از روز های پاییزی و در زیر رگبار و باد شدید، یکی از کاج ها خم شد و روی دیگری افتاد. این کاج به کاج دیگری گفت: ای دوست مرا ببخش و کمکم کن. میبینی که ریشه هایم از خاک بیرون زده است. لطفا مرا چند روز تحمّل کن.

کاج همسایه گفت : من دوستیمان را از یاد نمی برم. شاید این اتّفاق هم روزی برای من بیفتد. وقتی باد این مهربانی را دید، آرام گرفت. کاج آسیب دیده هم، کم کم بهتر شد و پا گرفت و سالم شد. سال ها می گذشت و میوه های این کاج ها روی زمین می ریخت و دانه ها به آسانی در زمین ریشه می کردند. باران نیز می بارید و درختان بسیار دیگری در این مکان رشد کردند و پر از کاج شد. چندی بعد، روستای ما کاجستان نام گرفت.

جواب صفحه 81 نگارش پنجم

هنر و سرگرمی صفحه 81 نگارش پنجم

2 در جاهای خالی کلمه هایی بنویسید که درباره ی اسم قبل از خود توضیح دهند.
-باد تندی بر صحرا می وزید و خار و خاشاک را با خود به هر سور می برد. راه ..طولانی..بچه شیر را ..خسته..و بی رمق کرده بود.
-غذای ..خوشمزه..مادرم را خورده بودم و توی رخت خواب ..نرم…خوابیده بودم.
-ته نهر پر از سنگریزه بود و لا به لای سنگریزه ها پر از ماهی های ..زیبا..و ..رنگارنگ..و..کوچک..بود.
-پیرزن..خوشحال..و..خندان..بود.

اگر جواب بالا را دوست نداشتید از جواب زیر استفاده نمایید.

جواب صفحه 82 نگارش پنجم

 

جواب صفحه 82 نگارش پنجم

3 پاسخ هر سؤال را در خانه های خود بنویسد و رمز جدول را پیدا کنید.

 

پاسخ هر سؤال را در خانه های خود

رمز جدول

رمز جدول :   امام زمان