نگارش پنجم درس هفدهم

جواب درس 17 نگارش پنجم

نگارش پنجم درس هفدهم

درس هفدهم :  کار و تلاش

املا و واژه آموزی صفحه 89  نگارش پنجم

✅ 1 با توجه به متن درس، جدول ها را با واژه هایی که دارای نشانه های زیر هستند، کامل کنید.

صفحه 89  نگارش پنجم

جواب صفحه 90 نگارش پنجم

✅  2 کلمه های زیر را مانند نمونه دسته بندی کنید:
نظر، ناظر، نظارت

جواب صفحه ۹۰ نگارش پنجم

 

جواب صفحه ۹۰ نگارش پنجم

 

✅ 3 مانند نمونه واژه های جمله های زیر را مرتب کنید.

جواب صفحه 90 نگارش پنجم

درک متن صفحه 91 نگارش پنجم

جواب درک متن صفحه 36 نگارش پنجم

درک متن صفحه 91 نگارش پنجم

✅  اکنون شما شکل کامل شدهی واژههای زیر را بنویسید.

درک متن صفحه 91 نگارش پنجم

✅ با توجه به متن درس »کار و تلاش« جدول زیر را کامل کنید.

درک متن صفحه 91 نگارش پنجم

جواب صفحه 92 نگارش پنجم

جواب نگارش

✅ با توجه به آموخته های درس، داستان شعر » کار و تلاش« را به نثر ساده، بنویسید.
پاسخ: سلیمان در راه ، مورچه ای را دید که با زحمت پای ملخی را تکان می داد و از سنگینی آن در سختی بود و باد او را چون پر کاه تکان می داد.
چنان سعی و تلاش میکرد که متوجه کسی نبود.
سلیمان با عصبانیت به او گفت : ای فقیر نادان، از ملک سلیمان خبر نداری؟
از این پس به قصر پادشاهی بیا و هر چه میخواهی از سفره ها بخور. چرا باید تمام عمر خود را به سختی زحمت بکشی و بارهای سنگین ببری؟
اینجا راه است و مردم از آن عبور می کنند.
مبادا در زیر پای آنها کشته شوی.
این بار سنگین را بیهوده نکش و برای جسم خود این قدر، جانت را آزار نده.
مورچه گفت : با مورچه ها از غذا صحبت نکن زیرا آنها قناعت را از غذا بیشتر دوست دارند.
ما به هیچ کس نیاز نداریم چون خودمان هم توشه و هم انبار داریم.
من به راحتی پس از این رنج امید دارم و این پای ملخ را با گنج های بسیار اگر دوست داری برای همیشه موفق باشی
از مورچه رسم بردباری بیاموز.
راهی را که مانعت است را نرو و کاری را که انسان های باهوش به تو می خندند را نکن.
عاقل باش و تدبیر داشته باش و کار امروز را به فردا نینداز.
تا جوان هستی تلاش کن که مایه سرافزاری در پیری است.
ما از این درس نتیجه میگیریم که برای هر کاری بایدسعی و کوشش کنیم مثلاً مامیخواهیم معلم ، دکتر یامهندس بشیم باید درس بخونیم و تلاش کنیم تا آینده در کارمان موفق باشیم.

 

 

جواب هنر و سرگرمی صفحه 94 نگارش پنجم

✅ 2 مانند نمونه، نمودار مربوط به هر جمله را رسم کنید.

صفحه 94 نگارش پنجم

 

جواب صفحه 95 نگارش پنجم

جواب صفحه 95 نگارش پنجم

 جواب صفحه 96 نگارش پنجم

1 یکی از نام های خداوند در زبان فارسی را بنویسید؟
2 کسی که مشهور و معروف است؟
3 کسی که به دانش آموزان درس میدهد؟
4 کاری که منتظر می کند؟
5 معنی دیگر شاکر یا شکر کننده را بنویسید؟
6 کسی که همانند کوه است
7 کسی که امید دارد
8 برای این که همواره موفق باشی، چه ویژگی را باید از مورچه آموخت؟