نگارش پنجم درس دوم

جواب درس 2 نگارش پنجم

نگارش پنجم درس دوم

 

درس دوم

 

دانش زبانی صفحه 12 نگارش پنجم

1. کلمه های زیر را با حروف مناسب کامل کنید.

دانش زبانی صفحه 12 نگارش ششم

جواب: ف.ض.ل » فضل | تو.ح.ید » توحید | تا.ث.یر » تاثیر |  ز.م.ز.مه» زم زمه

٢. ابتدا حروف کلمه ی نوشته شده را جدا کنید، سپس مانند نمونه برای هر حرف، دو واژه بنویسید.

دانش زبانی صفحه 12 نگارش ششم

جواب:  ن: نهار ، بستان

م: زمزمه ، ماه

ج: فجز ، اجزا

 

٣. در متن درس، واژه هایی را که آهنگ یکسانی دارند، پیدا کنید و بنویسید.

نمونه: شمار، هزار، نهار

جواب:  لاله زار ، نوبهار ، شاخسار ،

بحر ، برّ ، ابر ، لیل

درک متن صفحه 13 نگارش پنجم

با توجه به  متن حکایت »درخت گردکان«، جملههای زیر را به ترتیب شمارهگذاری کنید.
2- زیر سایهی درخت گردویی دراز کشید و به فکر فرو رفت.
4- ناگهان گردویی از شاخه جدا شد و به پیشانیاش خورد.
3- پیش خود گفت: »چرا خدا خربزه را روی بوته و گردو را روی ِ درخت به این بزرگی آفریده
است«.
1- مرد، خسته و تشنه با الاغش به یک جا لیز خربزه رسید.
5– بی درنگ خدا را شکر کرد و فهمید که هیچ کار خدا بی حکمت نیست.

 

جواب صفحه 14 نگارش پنجم

یک کتاب داستان انتخاب کنید آن را بخوانید و سپس رویداد های آن را به ترتیب بنویسید

جواب:  نام داستان : سرباز
شخصیت ها : سرباز، پدر و مادر، رفیق سرباز
زمان : گذشته و مربوط به زمان جنگ جهانی دوم
مکان : شهر، خانه
رویدادها : انجام جنگ، تماس سرباز با پدر و مادر، در میان گذاشتن مسأله ای با پدر و مادر،موافقت نکردن پدر و مادر با درخواست پسر سربازشان، رخ دادن سانحه برای سرباز، پی بردن پدر و مادر به اشتباه خود.

جواب:  روزی یه دختری بود مادرش از پدرش جدا میشه دختره خیلی گریه میکرد وپیش پدرش زندگی میکرد پدر و مادر باباش به رحمت خدارفتن و او با بردش و خواهرش تنها بودن دختره یازده سالش بود و برادره پنج سالش بود ولی مادره هر سه ماه میاد ولی بعضی اوقات نمیومد وامدنش سه روز بود وهرچی دختره التماسش میکرد بر نمیگشت

 

جواب صفحه 15 نگارش پنجم

شعر رقص باد خنده ی گل را به صورت داستان بنویسی

شعر رقص باد خنده ی گل را به صورت داستان بنویسی

جواب:  باد سرد آرام آرام بر صحرا می گذشت و کم کم سبزها و برگ های درخت های نارون همچون چتری زیبا به رنگ زرد درمی آید با وزش باد برگ های درختان شروع به افتادن کردند و چشمه های آب خشک شدند و باغ ها به خواب زمستانی رفتند .دهقان دانه ها را در خاک قرار داده و شاخه های درختان

جواب:  با شروع فصل پاییز و وزیدن باد سرد، کم کم، سبزه ها و برگ های درخت نارون همچون چتری زیبا به رنگ زرد در می آید. با وزش باد برگ های درختان شروع به افتادن کردند و چشمه های آب کم کم خشک شدند و باغ ها به خواب زمستانی رفتند.

جواب:  دهقان دانه ها را در خاک قرار داده و شاخه های دختان را کوتاه می کرد. فصل پاییز و زمستان به اتمام می رسد و فصل بهار از راه می رسد. گیاهان سر از خاک مرده، بیرون آورده و چشمه ها مملو از آب می شود. برگ های سبز درخت نارون در آمده و درختان سبز می شوند.

جواب:  گل ها شکوفه کرده و بوی خوش فضای باغ را پر می کند و پرندگان از جمله پرستو با صدای خوش به پرواز در آمده و بر روی شاخه های درختان، لانه می سازند.