نگارش پنجم درس دوازدهم

جواب درس 12 نگارش پنجم

نگارش پنجم درس دوازدهم

 

درس دوازدهم

درس دوازدهم درس آزاد : فرهنگ بومی 2

هنر و سرگرمی صفحه 65 نگارش پنجم

1 از روی سرمشق زیر، خوش خط و زیبا بنویسید.

2 مانند نمونه، اصلی ترین بخش جمله را مشخص کنید.
چو فرزند را دید، مویش سپید بشد از جهان،یکسره ناامید

دانشمندان با تکیه برلطف پروردگار و تلاش بسیار، ایران را به اوج عظمت و سربلندی رساندند.
جواب: رساندند.

بخندند برمن، مهان جهان از این بچه در آشکار و نهان
جواب:  بخندند.

کتاب ها در قفسه ی کتابخانه خیلی منظم و خوش نما چیده شده بودند.
جواب: چیده شده بودند.

 

جواب مسابقه صفحه 66 نگارش پنجم

جواب مسابقه صفحه 66 نگارش پنجم