معنی کلمات و شعر بال در بال پرستو ها (درس 13)

معنی درس سیزدهم فارسی پنجم

معنی کلمات و شعر بال در بال پرستو ها (درس 13)

 

معنی کلمات و شعر بال در بال پرستو ها (درس 13)

سوار سبزپوش: منظور امام زمان می باشد.
جامه: لباس
پیشواز: استقبال از مسافر
فواره گنجشک ها: در اینجا به معنای سر و صدا (شور و نشاط) گنجشک ها است.
اسفند: گیاهی خوشبو
عود: نوعی چوب خوشبو
جاودان: فناناپذیر، جاویدان

معنی شعر بال در بال پرستو ها فارسی پنجم

بال در بال پرستوها

بال در بال پرستوهای خوب میرسد آخر، سوار سبز پوش
جامهای از عطر نرگس ها به تن شالی از پروانهها بر روی دوش
جواب: سرانجام بهار، این سوار سبزپوش، همراه پرستو های خوب و گلها و نرگس ها با پروانهها میرسد.

پیش پای او به رسم پیشواز ابر با رنگین کمان، پل میزند
باغبان هم، باغبان نوبهار بر سر هر شاخه ای گُل میزند
جواب: به رسم پیشوازی و استقبال از مسافر، ابر بر سر راه او با رنگین کمان پل زیبایی ایجاد میکند و باغبان نوبهار
)خداوند( نیز بر سر هر شاخه ای از درختان، گل زیبایی میزند. )شاخهی درختان پرگل میشود.(

تا میآید، پرده ها از خانه ها باز توی کوچه ها سَر میکشند
مرغ های خسته و پَر بسته هم از میان پرده ها پَر میکشند
جواب: تا سوار سبزپوش و همراهانش از راه میرسند دوباره پرده ها از هر خانهای توی کوچه ها را میبینند و به آنجا سر
میکشند و مرغ های اسیر، از بین پرده ها پرواز میکنند.

در فضای باغها پُر میشود باز هم فوّاره ی گنجشکها
هر کجا سرگرم صحبت میشوند شاخه ها دربارهی گنجشکها
جواب: باغها پر از گنجشک میشود و دوباره در هر جایی که شاخه ها دربارهی گنجشکها حرف میزنند، صدای
گنجشکها نیز در فضای باغ پر میشود

باز میپیچد میانِ خانهها بوی اسفند و گلاب و بوی عود
میرسد فصل بهاری جاودان فصلی از عطر و گل و شعر و سرود
جواب: دوباره با آمدن بهار بوی اسفند و گالاب و عود در خانهها میپیچد و فصل بهاری همیشگی و فصلی از عطر و گل و
شعر و سرود فرا میرسد