معنی کلمات هد هد فارسی ششم (بخوان و بیندیش)

معنی واژه های درس هد هد ششم

 

معنی کلمات هد هد فارسی ششم (بخوان و بیندیش)

📚 معنی درس دوم فارسی ششم
🔴 درس اول : صفحه 20 -21 – 22

Ⓜ️ معنی واژگان درس هد هد
تله : دامی که برای جانوران می گذارند.
زیرک : زرنگ
طمع : حرص – زیاده خواهی
خاطر : یاد – فکر – اندیشه – خیال – آنچه از دل گذرد.
آسوده : راحت
به هوای اینکه : به امید اینکه
می رمید : فرار می کرد
قسمت : در اینجا سرنوشت
غفلت : فراموشی – بی خبری – نا آگاهی
اتفاقاً : از قضا
آشیانه : لانه
آواز : بانگ – صوت – آوا
باهوش : هوشیار – عاقل
غفلت : بی خبری – فراموش کردن
امثال : جمع مثل – مانند
اثر : نشانه

Ⓜ️ هم خانواده کلمات درس هد هد

آواز: آوا
غفلت: غافلان، مغفول
باهوش: هوش
امثال: مثل
خاطر: خاطره، خاطرات

Ⓜ️ متضاد درس هد هد فارسی ششم

 

غفلت آگاهی، بیداری
باهوش بی هوش
طمع امید، توقع
زیرک پخمه