معنی کلمات درس 16 فارسی پنجم وقتی بو علی کودک بود

معنی درس شانزدهم فارسی پنجم

معنی کلمات درس 16 فارسی پنجم وقتی بو علی کودک بود

معنی کلمات درس 16 فارسی پنجم وقتی بو علی کودک بود

تازه از بستر بیماری برخاسته بود : تازه خوب شده بود
بهبودی : تندرستی
شکرانه : کاری که برای سپاس انجام می شود ، مبارکی
رحمت : لطف و مهربانی
نذر کرده ایم : دادن مال یا چیزی یا انجام کاری در راه خدا
سپیده دم : بامداد ، سحرگاه
سر در کتاب دارد : کنایه از سرگرم خواندن کتاب است
سیما : چهره
بگذاریم : اجازه دهیم
واگذار کن : بسپر
نادیده بگیرم : منصرف شوم ، در نظر نگیرم
فرصت : مهلت ، زمان
پارسی : فارسی
فرا گرفتن : آموخت
اشک شوق : گریه از شادی
دل خوشی : شادمانی ، خوشحالی
دلبستگی بی اندازه : علاقه – محبت
جهش : حرکت ناگهانی
حیرت آور : شگفت آور ، تعجب آور
حقیقت : واقعیت
بی رنگ : رنگ پریده
ناگهانی : غیر منتظره ، پیش بینی نشده

سفارش : درخواست انجام کاری – توصیه
حیرت زده : سرگشته – شگفت زده
دست بردار نبود : اصرار می کرد
برقی در چشمانش : نور امید و شادی در چشمانش
ماجراها: داستان ها
دم به دم: پی در پی، مدام
شب و روز نمی شناسد: کنایه تمام وقت کاری را انجام دادن
پشتکار: توان ، جدید
روی گشاده : چهره خندان و شاداب
کنجکاو : جست و جو گر
نامدار : مشهور
آسوده خاطر : آسوده دل – خیال راحت
تامل : اندیشه
ماهری : زبر دستی – مهارت
رویداد : حادثه
نقل می کرد : تعریف می کرد
چشم به دهان او دوخته بود : کنابه به دهان او خیره شده بود که در حال حرف زدن بود
به ستوه آمدن : خسته شدن
آرام و قرار از کف داده بود : کنایه از صبر و تحمل او پایان یافته بود
کوه سار : زمینه ی که در آن کوه است – کوهستان
ناگه : مخفف ناگهان
دچار : گرفتار
گران سنگ : سنگ بزرگ و سنگین
تیره دل : سیاه دل – نامهربان
سخت سر : مقاوم – سرسخت – لج باز
زور آزمای : کسی که با دیگران دست و پنجه نرم کند – پهلوان
در استاد : پافشاری کرد – اصرار کرد
ابرام : پافشاری کردن در کاری
بسی : بسیار
به نرمی : آهسته
سخت : محکم
کرم کرده : لطف کن
نیک بخت : خوش بخت – خوش اقبال
کاوید : جست و جو کرد – تلاش کرد
خارا : نوعی سنگ محکم و سخت
یاس : ناامیدی

اید : نمی آید
ناید به بار : سود و فایده ای به دست نمی آید
گرت : مخفف اگر تو
سهل : آسان

مخالف کلمات درس بو علی فارسی پنجم

مخالف بیماری # سلامتی
مخالف برخاسته بود # نشسته بود
مخالف شکر # ناشکری ، ناسپاسی
مخالف نیازمند # بی نیاز
مخالف پاسخ # سوال
مخالف کوچک # بزرگ
مخالف نخستین# آخرین
مخالف دور # نزدیک
مخالف نا توان # توانا

 

کلمات هم خانواده درس 16 فارسی پنجم

شکر: شکرک شاکر ، تشکر
حقیقت: حقایق طبیب: طب ، مطب ، اطبا
دانش: دانشمند ، دانا
کوشش: کوشا ، کوشنده نقل: انتقال
حفظ: حافظ ، محافظت