معنی کلمات درس 14 فارسی پنجم (شجاعت)

معنی درس چهاردهم فارسی پنجم

معنی کلمات درس 14 فارسی پنجم (شجاعت)

 

معنی کلمات درس 14 فارسی پنجم

ایستادگی کند : مقاومت کند
نهراسد : نترسد
ناپسند : رشت
پسندیده : نیکو
می پرهیزند : دوری می کنند
خودداری : دوری
مکان ناامن : جای خطر ناک
عاقبت : سرانجام – پایان کار
کمال : آراستگی
متانت : سنجیده رفتار کردن
رویارویی : روبرو شدن
چاره جویی : تدبیر و چاره اندیشی
صحنه ی نبرد : میدان جنگ
شریفی : بزرگواری
همنوع : دو یا چند نفر از یک نوع
تدبیر : اندیشیدن
مهارت : ماهر بودن
عقب نشینی : به عقب رفتن
نکوهیده : زشت – ناپسند
رخ دهد : اتفاق بیفتد
جهل : نادانی
تضمین می کند : به عهده می گیرد – ضمانت

مخالف کلمات درس 14 فارسی پنجم

رنج# خوشی
ناپسند # پسندیده
نا امن # امن
ترسو # شجاع
نکوهیده # پسندیده
موفقیت# شکست
اصلی # فرعی
جهل # دانایی
تاریکی # روشنایی
درمان # درد
تلخی # شیرینی
سلامت # بیماری
دروغین# راستین
جواب درس 14 فارسی پنجم

کلمات هم خانواده درس 14 فارسی پنجم

ترس: ترسو ، ترسان
شریف: شرف ، مشرف
قدرت : قادر ، مقتدر ، اقتدار
موفقیت: توفیق ، موفق
جهال: جاهل ، جهالت
تضمین: ضامن ، ضمانت
دفاع: مدافع ، دفع

شجاعت
سردار لشکری که با تدبیر و مهارت، فرمان عقبنشینی میدهد و سپاه خود را از خطر میرهاند، شجاع است.
سردار لشکری که با اندیشه و استادی و مهارت، دستور عقبنشینی میدهد و سپاه و سربازان خود را از خطر نجات میدهد، شجاع است