معنی کلمات درس 13 فارسی پنجم (روزی که باران می بارید)

معنی درس سیزدهم فارسی پنجم

معنی کلمات درس 13 فارسی پنجم (روزی که باران می بارید)

 

معنی کلمات درس 13 فارسی پنجم

دکان : مغازه
رهگذران : عابران
بی اختیار : ناگاه و بی اراده
تمیز : پاکیزه
لذت بردن : احساس خوشی کردن
مخصوصا : به ویژه
تصویر : نقشه ، عکس
بوستان : باغ
دیدنی تر : تماشایی تر
انتظار داشت : توقع داشت
مشغول : سرگرم
از قول من : از طرف من
خیره شدن : چشم دوختن ، زل زدن
سوار سبز پوش : امام زمان
جامه : لباس
نرگس : نام گل – نام مادر امام زمان
رسم : آیین – روش
پیشواز : استقبال
فواره : بالا رفتن آب با فشار
عود : نوعی چوب خوشبو
جاودان : همیشگی
جواب درس 13 فارسی پنجم

مخالف کلمات درس 13 فارسی پنجم

کوچک # بزرگ
تمیز # کثیف
زیبا # زشت
زود # دیر
آرام # تند
ساکت # شلوغ
باز # بسته

کلمات هم خانواده درس 13 فارسی پنجم

مخصوصا: مخصوص ، خاص
انتظار: منتظر
مشغول: شغل ، شاغل
خارج: خروج