معنی شعر فضل خدا فارسی پنجم (درس دوم )

معنی شعر و لغات درس فضل خدا

 

معنی شعر فضل خدا فارسی پنجم (درس دوم )

📚 معنی فضل خدا فارسی پنجم
🔴 درس اول : صفحه 18

معنی بیت اول » بخش و نعمت های خداوند را چه کسی میتواند بشمارد ( یعنی آنقدر زیاد است که قابل شمارش نیست )

/ چه کسی می تواند یکی از هزاران نعمت خدا را شکر بگوید ( یعنی کسی نمی تواند این همه نعمت را شکر کند )

معنی بیت دوم » خداوند دریا و خشکی و درختان و انسان را آفرید

خورشید و ماه و ستارگان و شب و روز را به وجود آورد

معنی بیت سوم » (به فرمان خدا ) بر اثر تابش نور آفتاب خاک مرده و بی روح جان می گیرد

تمام این خاک به بوستان و باغ میوه و سبزه و دشت الله تبدیل می شود

معنی بیت چهارم » ( به فرمان خدا ) ابر به وسیله باران به ریشه درختان بی جان آب داد

شاخه های خشک و برهنه را دوباره سرسبز کرد

معنی بیت پنجم » تنها انسان نیست که خدا را ستایش و شکر می کند

بلکه هر بلبلی که بر روی شاخه ها آواز می خواند خدا را ستایش می کند

 

 

Ⓜ️ معنی واژه های فضل خدا پنجم
فضل: بخشش
بحر:دریا
بر:خشکی
لیل: شب
اجزا: جمع جز، بخش ها
تاثیر: اثر کردن
شاخ برهنه: شاخه بدون برگ و میوه
بنی آدم: انسان
شاخسار: شاخه های درختان
از پشت کوه بیرون آمد: طلوع کرد
تحسین می کرد:آفرین می گفت
خورشید نورش را پنهان کرد: غروب کرد
برکه: آبگیر
مغرور: خودخواه، متکبر
به شگفت آمد: تعجب کرد
جذب: چیزی را به سوی خود کشیدن
مشخص: معلوم
جالیز: کشتزار خربزه
از کار خدا سردر نمی آورم: متوجه رازهای
خدا نمی شوم
شکرت: شکر تو را
شمار کردن: شمردن، حساب کردن
که: چه کسی
انجم: ستارگان
نهار: روز
خاک مرده: خاک خشک و بی حاصل
بیخ: بن ، اساس
توحیدگوی: ستایش کننده
زمزمه: نغمه، سرود، آواز
حسرت می خورند: افسوس می خوردند
سراغ: در جستجوی چیزی رفتن
غرور: سربلندی
خود بینی: غرور، تکبر
نسیم مالیم: باد آرام
گلبرگ: برگ گل
تشکر: سپاس گزاری
لب به سخن باز کرد: شروع به حرف زدن کرد
خالق: آفریننده
کردگان: درخت گردو
ناگهان: غیر متنظره
بالی وحشتناکی: گرفتاری سختی

 

Ⓜ️  واژگان مخالف فضل خدا پنجم

بحر# بر
لیل# نهار
مرده# زنده
برهنه# پوشیده
بزرگ# کوچک
زیبا# زشت
خواب# بیدار
مغرور# فروتن،متواضع
غمگین# شاد

 

 

Ⓜ️  واژگان هم خانواده فضل خدا پنجم
فضل:فاضل،فضیلت
انجم:نجوم
شکر:شاکر ،تشکر
تاثیر: موثر، اثر
تعریف: معرفی
دیدن: دید، دیدار