معنی شعر سخن فارسی ششم (درس سوم )

لغات درس هوشیاری فارسی ششم

 

معنی شعر سخن فارسی ششم (درس سوم )

📚 معنی شعر سخن فارسی ششم
🔴 درس اول : صفحه 30

Ⓜ️ معنی کلمات درس سوم فارسی

 

لطف : پاکی – زلالی

صواب : درست – بهتر – شایسته

ارچه : مخفف اگرچه

زلال : پاک – صاف

ملال : رنج – سختی

در : مروارید

ز : مخفف از

لاف زدن : دروغ – خودستایی – ادعا کردن – گفتار بیهوده

Ⓜ️ هم خانواده :
منابع : منبع

هلاک : هلاکت – مهلک
قصد : مقصود – قاصد
خاطره : خاطرات – خاطر
عارض : عرض – عرضه
همراهان : همره – همراه

Ⓜ️ # مخالف کلمات :
کدر : زلال
خالی :
پر به آرامی : بی درنگ – سریع
گسسته : متصل – پیوسته

Ⓜ️ معنی شعر سخن ششم

اول: با اینکه سخن به لطف آب است کم گفتن هر سخن صواب است

معنی» با اینکه سخن مانند آب با طراوت و شادی بخش است کم حرف زدن بهتر است.

دوم: آب ارچه همه زلال خیزد از خوردن پر، ملال خیزد

معنی» اگر چه آب ، صاف و گوارا است، زیاد خوردن آن سبب آزردگی و ناراحتی می شود.

سوم: کم گوی و گزیده گوی چون در تا ز اندک تو جهان شود پر

معنی» کم حرف بزن اما سخن پسندیده و ارزشمند بگو تا سخنان ارزشمند تو تمام جهان را فرا بگیرد.

چهارم: لاف از سخن چو دور توان زد آن خشت بود که پر توان زد

معنی» به خاطر سخنان ارزشمند و پسندیده می توان خودستایی کرد و به خود نازید چون سخن بیهوده مانند خشت بی ارزش است که فراوان دیده می شود.

پنجم: یک دسته گل دماغ پرور از خرمن صد گیاه ،بهتر

معنی» یک دسته گل خوشبو و زیبا از صد دسته گیاه بی ارزش بهتر است.