معنی شعر ستایش فارسی پنجم (درس یک)

معنی شعر و لغات درس ستایش

 

معنی شعر ستایش فارسی پنجم (درس یک)

📚 معنی ستایش فارسی پنجم
🔴 درس اول : صفحه 8

 

Ⓜ️ معنی واژه های ستایش پنجم

از پی: به دنبال
کریم: بخشنده
که: چه کسی
ننوازی: محبت نکنی
غمخوارگان: رنج دیدگان
خاک: در این بیت به معنی انسان
بیم: ترس، خوف
چاره: تدبیر، راه حل
قبله: جهتی که ما نماز می خوانیم
مونس: همدم، یار
بیچارگان: درماندگان، عاجزان

Ⓜ️ واژگان هم خانواده:
✳️ضعیف: ضعف، مستضعف
✳️کریم: کرامت، تکریم
✳️مونس: انس، انیس

Ⓜ️#مخالف_کلمات

هستی # نیستی
ضعیف# توانا
بیچارگان# توانمندان، سعادتمندان

 

Ⓜ️ معنی شعر ستایش پنجم 

ای همه هستی ز تو پیدا شده
معنی »ای خدایی که پدید آورنده ی تمام جهان هستی (منظور شاعر همون خلق کردن و آفریدن دنیا توسط خداونده)

خاک ضعیف از تو توانا شده
معنی »با قدرت تو ای خدا هرچیز ضعیفی می تواند قدرتمند شود (البته منظور اصلی همون برمیگرده به ساخت انسان از خاک که با قدرت خداوند انجام گرفته)

از پیّ ِ توست این همه امّید و بیم
معنی »تمامی امیدها و ترسها از سمت توست (معنی بیم : ترس)

هم تو ببخشای و ببخش , ای کریم
معنی »منظور بخشندگی و بخششی هست که خداوند متعال به بنده هایش داره (اشاره داره به بخشندگی خداوند متعال)

چاره ی ما ساز که بی یاوریم
معنی »منظور : یار و یاور ما انسان هایی که بی یار و یاوریم باش (چاره و پناه انسان های بی یار و یاور [تنها])

گر تو برانی , به که روی آوریم؟!
معنی »زمانی که تو مرا از خود برانی , به چه کسی پناه ببرم!؟ (منظور شاعر از برانی درواقع همون روی برگرداندن از کسی است)

جز در ِ تو قبله , نخواهیم ساخت
معنی »منظور به جز تو ای خداوند یگانه , قبله ی دیگری نخواهیم داشت (خدایی غیر از تورا پرستش نخواهم کرد)

گر ننوازی تو , که خواهد نواخت ؟!
معنی »اگر تو ()

یارشو , ای مونس ِ غمخوارگان
معنی »یار و یاور شو , ای همدم انسان های غم دیده
(یار و یاور شو : دوست و رفیق – مونس : همدم , کسی که در ناراحتی ها و غم ها همراه آدم باشه)

چاره کن ای چاره ی بیچارگان
معنی » راه حل و چاره باش ای کسی که پناه بیچاره گان هستی

نظامی , مخزن اسرار