معنی شعر خرد و راهنمای دلگشای فارسی پنجم (درس سوم )

معنی شعر و واژه های درس خرد و راهنمای دلگشای

 

معنی شعر خرد و راهنمای دلگشای فارسی پنجم (درس سوم )

📚 معنی خرد و راهنمای دلگشای فارسی پنجم
🔴 درس سوم : صفحه 32

معنی شعر خرد و راهنمای دل گشای

به نام خداوند جان و خرد کزین برتر اندیشه برنگذرد
معنی» به نام آفریدگار جان و اندیشه آغاز میکنم که اندیش های برتر و بهتر از این (شروع هر کاری با نام خدا) از ذهن انسان نمی گذرد.

خرد رهنمای و خرد دلگشای خرد، دست گیرد به هر دو سرای
معنی» عقل، راهنما و دلگشا و کمک کنند هی انسان در هر دو جهان است.

به دانش گرای و بدو شو بلند چو خواهی که از بد نیابی گزند
معنی» به علم و دانش روی بیاور و با آن رشد کن اگر می خواهی که از بدیها آسیب نبینی.

ز نادان، بنالد دل سنگ و کوه از یرا ندارد بَرِ کس، شکوه
معنی» دل و جان سنگ و کوه نیز از نادان می نالد زیرا در نزد هیچکس بزرگی و شکوه ندارد.

توانا بود، هر که دانا بُوَد ز دانش دل پیر، بُرنا بود
معنی» هرکس که دانا و عاقل باشد، توانا و قدرتمند است و از دانش و دانایی حتّی دل انسان پیر نیز جوان می ماند.

معنی کلمات خرد و راهنمای دلگشای

خرد: عقل و دانش
سرای: خانه، کاشانه، در این جا به معنای دنیا است.
شکوه: بزرگی و عظمت
برنا: جوان
کزین: که از این
دلگشای: خوشایند
اَزیرا: زیرا، چون
گزند: آسیب

مخالف کلمات خرد و راهنمای دلگشای

دانا ≠ نادان
برنا ≠ پیر

(اگر معنی شعر بالا را دوست نداشتید)

بیت ۱-به نام خداوندی که آفریدگار جان و اندیشه است و بالاتر از او چیزی وجود ندارد که اندیشه ما بتواند به آن دست پیدا کند.

بیت 2-خرد ( توانایی درست اندیشیدن ) بهترین راهنما و بالاترین سبب شادی انسان ها

می باشد، و خرد سبب خوشبختی در هر دو جهان می شود .

بیت 3-به کسب دانش بپرداز و بوسیله آن به مقام بالا برس،اگر می خواهی که از بدیها و نادانی ها به تو آسیبی نرسد .

بیت 4-از دست انسان نادان حتی دل سنگ و کوه هم می نالد( چون انسان نادان حتی به غیر انسان ها هم آسیب می رساند ) ، به همین دلیل هم پیش هیچ کس ارزش و احترام ندارد.

بیت 5-هر انسانی که دانش آموخته است توانا ( قدرتمند ) هم هست .بوسیله دانش حتی دل افراد مسن هم احساس جوانی می کند.

 

فردوسی