معنی شعر باران فارسی چهارم (درس ششم)

معنی درس باران فارسی چهارم

 

معنی شعر باران فارسی چهارم (درس ششم)

📚 معنی شعر باران فارسی چهارم
🔴 درس ششم : صفحه 61- 60

شعر باز باران : گلچین گیلانی

معنی باز باران با ترانه با گهرهای فراوان می خورد بر بام خانه
معنی: باز باران با صدایی آهنگین ، با دانه های مثل مروارید بر سقف خانه می خورد

معنی می شنیدم از پرنده از لب باد وزنده داستان های نهانی رازهای زندگانی
معنی: صدای زیبای پرنده را می شنیدم ، صدای باد که در حال وزیدن بود می شنیدم و از این صداها رازهای زیبایی درباره آفرینش و زندگی به گوشم می رسید

معنی برق چون شمشیر بران پاره می کرد ابرها را تندر دیوانه غران چنگ میزد ابرها را
معنی: رعد و برق مثل یک شمشیر تیز ابرها را پاره می کرد . رعد و برق مثل یک دیوانه ی در حال فریاد انگار به ابرها مشت می زد

معنی جنگل از باد گریزان چرخ ها می زد چو دریا دانه های گرد باران پهن می گشتند هر جا
معنی: جنگل در اثر این باد شدید مثل امواج دریا به این طرف و آن طرف می رفت . دانه های باران هم به زمین می خوردند و می ترکیدند

معنی سبزه در زیر درختان رفته رفته گشت دریا توی این دریای جوشان جنگل وارونه پیدا
معنی: سبزه های زیر درختان در اثر جمع شدن آب دریا به زیر آب رفتند . و توی این آب جمع شده که مثل دریا شده بود عکس جنگل برعکس افتاده بود

معنی می شنیدم اندر این گوهر فشانی رازهای جاودانی پندهای آسمانی
معنی: در این باریدن قطره های مثل گوهر و مروارید من اسرار مهم و ماندنی و حرف های زیبای آسمانی و خدایی می شنیدم

معنی پیش چشم مرد فردا زندگانی خواه تیره خواه روشن هست زیبا
معنی: در نظر کسی که به آینده امیدوار است زندگی چه راحت و زیبا و چه سخت بسیار زیباست