معنی شعر ای مادر عزیز فارسی ششم

معنی ای مادر عزیز فارسی ششم با جواب

 

معنی شعر ای مادر عزیز فارسی ششم

📚 معنی درس دوم فارسی ششم
🔴 درس اول : صفحه 18

معنی شعر ای مادر عزیز:

1 بیت اول : ای مادر عزیز که جانم فدای تو (باشد) قربان مهربانی و لطف و صفای تو (باشد) ( 3 سه جمله)
✅معنی: (خطاب به تو هستم) ای مادر عزیزم که جانم را فدایت می کنم، جانم را فدای مهربانی و محبت و صفای تو می کنم.

2 هرگز نشد محبت یاران و دوستان هم پایه ی محبت و مهر و وفای تو (1 جمله)
✅معنی: هرگز محبت و صفای دوستان به پای محبت و مهر و وفای تو نمی رسد.

3 مهرت برون نمی رود از سینه ام که هست این خانه، خانه ی تو و این دل، سرای تو (است) (3 جمله)
✅معنی: مهربانی تو از سینه ام بیرون نمی رود، زیرا خانه و سرای دل من همیشه جایگاه تو است.

4 ای مادر عزیز که جان داده ای مرا سهل است اگر که جان دهم اکنون برای تو (4 جمله)
✅معنی: ای مادر عزیزم که به من جان بخشیده ای، حالا اگر جانم را فدای تو کنم آسان است و ارزشی ندارد.

5 خشنودی تو مایه ی خشنودی من است زیرا بود رضای خدا در رضای تو (2 جمله)
✅معنی: اگر تو راضی و خشنود باشی من هم راضی و خشنودم، زیرا رضایت تو باعث خشنودی خداوند می شود.

6 گر بود اختیار جهانی به دست من می ریختم تمام جهان را به پای تو (2 جمله)
✅معنی: (مادرم) اگر اختیار جهان در دستانم بود، تمام دنیا را برای قدرشناسی به پای تو می ریختم.