معنی شعر ای مادر عزیز فارسی ششم

معنی ای مادر عزیز فارسی ششم با جواب

 

معنی شعر ای مادر عزیز فارسی ششم

📚 معنی درس دوم فارسی ششم
🔴 درس اول : صفحه 18

معنی شعر ای مادر عزیز:

✅ای مادر عزیز که جانم فدای تو / قربان مهربانی و لطف و صفای تو
معنی: ای مادر عزیزم که من حاضرم جانم را فدایت کنم، قربان مهربانی، لطف و صمیمیت تو بشم

آرایه ها: این بیت 3 جمله دارد / حرف ندا: ای / منادا: مادر / آرایه تناسب بین مهربانی، لطف، صفا / ترکیب وصفی: مادر عزیز / ترکیب اضافی: جانم ، فدای تو ، قربان مهربانی ، صفای تو

✅هرگز نشد محبت یاران و دوستان / هم پایه ی محبت و مهر و وفای تو
معنی: هیچ وقت مهر و محبت دوستان و آشنایان به اندازه ی مهر و وفای تو نمی باشد، چون مهر و محبت تو یک چیز دیگر است

آرایه ها: این بیت 1 جمله دارد / نهاد: محبت یاران و دوستان / آرایه مراعات نظیر بین مهر، محبت، وفا

✅مهرت برون نمی رود از سینه ام که هست / این سینه، خانه ی تو و این دل، سرای تو
معنی: محبت و مهربانی تو هیچ وقت از دلم بیرون نمی‌رود، چون این دل برای همیشه خانه و جایگاه تو خواهد بود

آرایه ها: این بیت 3 جمله دارد / ترکیب اضافی: مهرت ، سینه ام ، خانه ی تو ، سرای تو / ترکیب وصفی: این خانه ، این دل / نهاد: مهر ، این خانه ، این دل / برون: قید

✅ای مادر عزیز که جان داده ای مرا سهل است / اگر که جان دهم اکنون برای تو
معنی: ای مادر عزیزم که به من جان و زندگی بخشیده ای، اگر جانم را فدای تو کنم آسان است و ارزشی ندارد

آرایه ها: این بیت 4 جمله دارد / منادا: مادر / ترکیب وصفی: مادر عزیز / مفعول: جان / قید: اکنون / نهاد: تو (برای فعل داده ای) / آرایه کنایه: جان دهم کنایه از فدا شوم

✅خشنودی تو مایه ی خشنودی من است / زیرا بود رضای خدا در رضای تو
معنی: اگر تو راضی و خشنود باشی من هم راضی و خشنودم، چون رضایت تو باعث خشنودی خداوند می شود

آرایه ها: این بیت 2 جمله دارد / نهاد: خشنودی تو ، رضای خدا / ترکیب اضافی: خشنودی تو ، مایه ی خشنودی ، خشنودی من ، رضای خدا ، رضای تو

✅گر بود اختیار جهانی به دست من / می‌ریختم تمام جهان را به پای تو
معنی: اگر اختیار جهان (دنیا) در اختیار من بود، برای جبران زحماتت من کل دنیا را به پای تو می ریختم

آرایه ها: این بیت 2 جمله دارد / نهاد: اختیار جهانی ، من / ترکیب اضافی: اختیار جهانی ، دست من ، پای تو / ترکیب وصفی: تمام جهان / مفعول: تمام جهان / آرایه کنایه: می ریختم تمام جهان را به پای تو کنایه از هدیه کردن و بخشیدن تمام جهان

 

معنی کلمات جدید شعر ای مادر عزیز فارسی ششم

برون: مخفف بیرون
سرا: خانه
مهر: دوستی، مهربانی
سهل: آسان، راحت
مایه: سبب، باعث
قربان: فدا کردن
هم پایه: برابر، مساوی