معنی شعر ای ایران فارسی پنجم (درس ششم )

معنی شعر و واژه های شعر ای ایران فارسی پنجم

 

معنی شعر ای ایران فارسی پنجم (درس ششم )

📚 معنی شعر ای ایران
🔴 درس سوم : صفحه 52 – 53

ای ایران، ای مرز پر گُهر *** ای خاکت سرچشمه‌ی هنر
معنی: ای ایران، ای مرز گران قیمت، با ارزش و پر گوهر. ای کشوری که خاکت سرچشمه و منشأ هنر و فضیلت است.

دور از تو اندیشهی بدان *** پاینده مانی و جاودان
معنی: اندیشه و فکر بدان و دشمنان از تو دور باد و همیشه پایدار و جاودان بمانی.

ای دشمن، ار تو سنگ خارهای، من آهنم *** جان من فدای خاکِ پاک میهنم
معنی: ای دشمن، اگر تو مثل سنگ محکم و سخت هستی، من هم مثل آهن، محکم هستم. جان من فدای خاک پاک و باارزش میهنم باد.
آرایه های ادبی: سنگ خاره استعاره از دشمن قوی و بی رحم *** آهن: استعاره از انسان های مقاوم و محکم

مِهر تو چون، شد پیشه‌ام *** دور از تو نیست، اندیشه ام
معنی: وقتی که مهر و محبّت به تو، کار و شغل من شد، و فکر و اندیشهی من از تو دور و جدا نیست. (من همیشه به تو فکر می کنم.)

در راه تو، کی ارزشی دارد این جانِ ما؟ *** پاینده باد، خاک ایران ما
معنی: ای ایران، این جان ما در راه تو و برای تو ارزشی ندارد، امیدوارم این خاک ایران ما همیشه پاینده و استوار و جاودان باشد. (بماند.)
آرایه های ادبی: کی ارزشی دارد: ارزشی ندارد (پرسش انکاری)

سنگِ کوهت درّ و گوهر است *** خاکِ دشتت بهتر از زر است
معنی: سنگ کوههای تو مانند مروارید و گوهر، باارزش است و خاک دشت هایت از طلا بهتر و باارزش تر است.

مهرت از دل، کی برون کنم؟ *** برگو، بیمهر تو چون کنم؟
معنی: هیچگاه نمیتوانم مهر و محبّت تو را از دل بیرون کنم. بگو، بدون مهر و محبّت تو چگونه روزگار بگذرانم؟

تا گردش جهان و دور آسمان بپاست *** نور ایزدی همیشه رهنمای ماست
معنی: تا زمانی که دنیا وجود دارد و گردش زمانه پایدار است (تا ابد) نور و الطاف خدایی همیشه راهنما و هدایت کننده ی ماست.

مِهر تو چون، شد پیشه‌ام *** دور از تو نیست، اندیشه ام
معنی: وقتی که مهر و محبّت به تو، کار و شغل من شد، و فکر و اندیشهی من از تو دور و جدا نیست. (من همیشه به تو فکر می کنم.)

در راه تو، کی ارزشی دارد این جانِ ما؟ *** پاینده باد، خاک ایران ما
معنی: ای ایران، این جان ما در راه تو و برای تو ارزشی ندارد، امیدوارم این خاک ایران ما همیشه پاینده و استوار و جاودان باشد. (بماند.)
آرایه های ادبی: کی ارزشی دارد: ارزشی ندارد (پرسش انکاری)

ایران، ای خرّم بهشت من *** روشنتر از تو سرنوشت من
معنی: ای ایران، ای بهشت سرسبز و خرّم من، سرنوشت و تقدیر من از تو روشنتر و آشکارتر است.
آرایه های ادبی: تشبیه ایران مثل بهشت خرم
نکته دستوری:‌ خرم بهشت : بهشت خرم (صفت و موضوف وارونه)

گر آتش بارد به پیکرم *** جز مهرت در دل نَپرورم
معنی: اگر در سختترین شرایط باشم و آتش مثل باران بر بدنم ببارد به جز مهر و محبّت تو هیچ چیزی در دلم پرورش نمی دهم.
آرایه های ادبی: آرایه کنایه: آتش بر پیکر باریدن کنایه از در شرایط سخت قرار گرفتن

از آب و خاک و مِهر تو سرشته شد دلم *** مهرت ار برون رود چه می شود دلم
معنی: وجود من (دلم) با آب و خاک و مهر و محبّت تو آمیخته شد. اگر مهر و محبّ ت تو از وجودم بیرون برود دلم چه می شود؟ (اگر مهر و محبت و عشق تو از درونم بیرون رود، از بین خواهم رفت.)

مِهر تو چون، شد پیشه‌ام *** دور از تو نیست، اندیشه ام
معنی: وقتی که مهر و محبّت به تو، کار و شغل من شد، و فکر و اندیشهی من از تو دور و جدا نیست. (من همیشه به تو فکر می کنم.)

در راه تو، کی ارزشی دارد این جانِ ما؟ *** پاینده باد، خاک ایران ما
معنی: ای ایران، این جان ما در راه تو و برای تو ارزشی ندارد، امیدوارم این خاک ایران ما همیشه پاینده و استوار و جاودان باشد. (بماند.)
آرایه های ادبی: کی ارزشی دارد: ارزشی ندارد (پرسش انکاری)

معنی کلمات ای ایران فارسی پنجم دبستان

گُهر: مخفف گوهر، مروارید، سنگ های با ارزش
مرز: خط فرضی بین دو کشور
بدان: جمع بد
پیشه: کار، شغل، حرفهمهر: محبت
پاینده: جاودان
دُرّ: مروارید
برگو: پر حرف
نور ایزدی: پرتو و نور خداییرهنما: راهنما
پیکر: جسم
نپرورم: پرورش ندهم
سر رشته: آمیخته
ار: مخفف اگر

کلمات هم خانواده ای ایران فارسی پنجم دبستان

روشن:‌ روشنایی
هنر: هنرستان
پاک:‌ پاکیزه
مهر: مهربان
آتش:‌ آتش نشان

کلمات متضاد و مخالف ای ایران فارسی پنجم دبستان

روشن ≠ تاریک
پاک ≠ کثیف
مهر ≠ بدی
ارزش ≠ بی ارزش