معنی شعر ای ایران فارسی پنجم (درس ششم )

معنی شعر و واژه های شعر ای ایران فارسی پنجم

 

معنی شعر ای ایران فارسی پنجم (درس ششم )

📚 معنی شعر ای ایران
🔴 درس سوم : صفحه 52 – 53

ای ایران ای مرز پر گهر – ای خاکت سرچشمه هنر
ای ایران ای مرز ارزشمند کشور که خاکت سرچشمه و منشا هنر است.

دور از تو اندیشه بدان – پاینده مانی و جاودان
اندیشه انسان های بد از تو دور باد پاینده و جاودان بمانی.

ای دشمن ارتو سنگ خاره ای من آهنم
دشمن اگر تو مانند سنگ سخت ای من از تو سخت ترم من آهنم. جان من به فدای خاک پاک وطنم ایران.

جان من فدای خاک پاک میهنم
تا زمانی که جهان می گردد و دنیا پابرجاست نور خداوند راهنمای راه ماست.

مهر تو چون شد پیشه ام – دور از تو نیست اندیشه ام
کار من مهر ورزیدن به تو و جز تو اندیشه ای ندارم.

در راه تو، کی ارزشی دارد این جان ما – پاینده باد خاک ایران ما
در راه تو جان ما بی ارزش است خاک ایران ما پاینده و جاودان باشد.

سنگ کوهت دُر و گوهر است – خاک دشتت بهتر از زر است
****

مهرت از دل کی برون کنم – برگو بی مهر تو چون کنم
کی می توانم عشق تو را از دل بیرون کنم هرگز نمی توانم بگو بدون عشق تو چه کار کنم بدون عشق و مهر تو نمی توانم کاری انجام بدهم.

تا … گردش جهان و دور آسمان بپاست نور ایزدی همیشه رهنمای ماست
حتی اگر آتش به جسمم ببارد مرا بکشند چیزی جز عشق تو در دل نگه نمی دارم.

مهر تو چون شد پیشه ام – دور از تو نیست، اندیشه ام
آب و خاک و مهر تو در اینجا مهر به معنی خورشید هم آمده است با دل من آمیخته است دل من از اینها پرورش یافته اگر عشق تو از دل من بیرون رفت چه بر سر دلم می آید.

در راه تو ، کی ارزشی دارد این جان ما -پاینده باد خاک ایران ما
در راه تو جان ما بی ارزش است خاک ایران ما پاینده و جاودان باشد.

ایران ای خرم بهشت من – روشن از تو سرنوشت من
کار من مهر ورزیدن به توست و به جز تو اندیشه ای ندارم.

گر آتش بارد به پیکرم – جز مهرت بر دل نپرورم
***

از … آب و خاک و مهر تو سرشته شد دلم -مهرت ار برون رود چه می شود دلم
***

مهر تو چون ، شد پیشه ام -دور از تو نیست ، اندیشه ام
***

در راه تو ، کی ارزشی دارد این جان ما – پاینده باد خاک ایران ما
****