معنی سرود ملی فارسی پنجم (درس ششم )

معنی شعر و واژه های درس سرود ملی

 

معنی سرود ملی فارسی پنجم (درس ششم )

📚 معنی سرود ملی فارسی پنجم
🔴 درس سوم : صفحه 48-49-50

معنی شعر صفحه 48

 خورشید مهربانی از سمت مشرق طلوع کرد ( انقالب اسالمی ) _ چشم های همه حقیقت باوران و حقیقت دوستان روشن شد

 بهمن ماه بیانگر شکوه و جلال ایمان مردم ایران است _ ای امام پیام تو که همان استقلال و آزادی بوده در جان و روح ما نقش بسته و جای گرفته است

 شهیدان ، فریاد آزادی خواهی شما در گوش تاریخ پیچیده و جاودانه مانده است _ ای جمهوری اسالمی ایران همیشه پاینده و جاویدان باقی بمان

 

معنی شعر صفحه 50

🌱 بیت اول» چه قدر خوب است سرزمین ایران خوش آب و هوا _ که خاکش از طلا و نقره گرانبهاتر و عزیزتر است

🌱 بیت دوم» آب و هوای ایران برای هر کسی موافق و خوش آیند است و مطابق میلش است _ زمین آن تماما سرسبز و پر از خرمی است

🌱 بیت سوم» تمام بوستان هایش آن پر از گل است _ و در باغ های آن گل های رنگارنگ الله و سنبل روییده است

 

 

Ⓜ️معنی کلمات سرود ملی 

اهتزاز:جنبش، حرکت
نواخته: سروده، خوانده
سر زد: طلوع کرد
افق: کناره، کرانه آسمان
مهر: خورشید
خاوران: مشرق
فروغ: روشنایی
حق باوران: کسانی که به حق و حقیقت باور
داند، دینداران
فر: شکوه، جالل
پاینده: استوار، جاویدان
احساسات: هیجانات ، عواطف
اعتقادات: باورها ، عقیده ها
شور انگیز: هیجان انگیز
غرور: سربلندی
تصور کنید: مجسم کنید، گمان کنید
تفکر: اندیشه ، فکر
به خصوص: مخصوصا
موزون: خوش آهنگ ، آهنگین

از خود گذشتگی: ایثار
ضامن: کسی که مسئولیت کاری را می پذیرد،
مراقبت کننده
تقویت کند: نیرومند سازد
ایمان: عقیده، باور
در جهان می درخشد: در دینا معروف و
مشهور بود
گام های استوار: قدم های محکم
سربلندی: افتخار
خوشا: چه قدر خوب
عنبر نسیم: خوش بو
سیم: سکه
سراسر: تمامی، همه جا
خرمی: شادابی
اندرون: داخل
گهر: مخفف گوهر، مروارید، سنگ های با
ارزش
مرز: خط فرضی بین دو کشور

بدان: جمع بد
پیشه: کار ، شغل ، حرفه
مهر: محبت
پاینده: جاودان
در: مروارید
پرگو: پر حرف
نو ایزدی: پرتو و نور خدایی
رهنما: راهنما
پیکر: جسم
نپرورم: پرورش ندهم
سررشته : آمیخته
ار: مخفف اگر

Ⓜ️ مخالف کلمات سرود ملی 

خاوران # باختران
استقلال # وابستگی
فریاد # سکوت
پیروزی # شکست
کوتاه# بلند
مشکل # آسان
ارزشمند # بی ارزش
شجاعت # ترس
استوار # سست
سخت کوش # تنبل

 

Ⓜ️ هم خانواده سرود ملی 
استقلال: مستقل
اسالمی: مسلمان ، مسلمین
احساسات: احساس ، حس
افتخار: فاخر ، مفتخر
عظمت: عظیم احترام: محترم
شهدا: شهید، شاهد