معنی درس پنجره های شناخت فارسی ششم

کلمات پنجره های شناخت فارسی ششم با جواب

 

معنی درس پنجره های شناخت فارسی ششم

📚 معنی درس دوم فارسی ششم
🔴 درس اول : صفحه 14- 15 – 16

Ⓜ️ معنی کلمات درس دوم فارسی ششم

خلق: مردم، آفریده
خلقت: آفرینش
خالق: آفریننده
سپری شد: گذشت
تفکر: فکر کردن

درنگ: مکث
بازگو کنید: بیان کنید
برخاست: بلند شد
عالم: جهان
احسان: نیکی
دیدگاه: نظر

خودبینی: خود خواه
پیشه سازد: سرلحه کار خود قرار دهد
سبب: دلیل
لابد: شاید
نمایان می کند: نشان می دهد، آشکار می کند
نهراسیم: نترسیم

Ⓜ️ هم خانواده های درس دوم
احسان= حسن تحسین
اخلاق= خلاق خلق
شباهت= شبیه تشابه
عجله= عجول تعجیل
فکر= تفکر افکار
فهم= تفهیم مفهوم
کشف= اکتشاف کاشف
مشترک= اشتراک شرکت

Ⓜ️ متضاد های درس دوم
آگاهی=جهل
بسیار=اندک

تفاوت=شباهت
مفید=مضر

برخاست=نشست
سهل=سخت

سرانجام=آغاز
زیبایی=زشتی

آشکار=پنهان
نهراسیم=بترسیم