معنی درس پنجره های شناخت فارسی ششم

کلمات پنجره های شناخت فارسی ششم با جواب

 

معنی درس پنجره های شناخت فارسی ششم

📚 معنی درس دوم فارسی ششم
🔴 درس اول : صفحه 14- 15 – 16

Ⓜ️ هم خانواده های درس دوم
احسان=حسن تحسین
اخلاق=خلاق خلق
شباهت=شبیه تشابه
عجله=عجول تعجیل
فکر=تفکر افکار
فهم=تفهیم مفهوم
کشف=اکتشاف کاشف
مشترک=اشتراک شرکت

Ⓜ️ متضاد های درس دوم
آگاهی=جهل
بسیار=اندک
تفاوت=شباهت
مفید=مضر
برخاست=نشست
سهل=سخت
سرانجام=آغاز
زیبایی=زشتی
آشکار=پنهان
نهراسیم=بترسیم