معنی درس هفتم فارسی دهم ( جمال و کمال)

معنی درس جمال و کمال

 

معنی درس هفتم فارسی دهم ( جمال و کمال)

درس هفتم فارسی دهم :

۱ -در آب، حیات تن ها بود و در قرآن حیات دل ها بود
معنی: آب باعث زنده بودن جسم است و قرآن موجب زنده بودن روح است.

۲ -در بدایت بند و چاه بود، در نهایت تخت و گاه بود
معنی: در آغاز زندان و چاه است و سرانجام تخت و پادشاهی.

۳ -یوسف صدّیق وفادار بود و یعقوب خود او را به صبر آموزگار بود:
معنی: یوسفِ )ع( راستگو به دوستی پای بند بود و یعقوب )ع( خودش در صبر و بردباری آموزگار او بود.

۴ -نیکو خو، بهتر هزار بار از نیکورو
معنی: خوش اخلاق هزار برابر از چهره ی زیبا بهتر است.

۵ -نبینی که یوسف را از روی نیکو، بند و زندان آمد و از خوی نیکو، امر و فرمان آمد؟
معنی: مگر نمی بینی که یوسف به خاطر چهره زیبا به زندان افتاد اما به خاطر اخلاقِ خوبش به پادشاهی رسید؟

۶ -در مقابله زشتی، آشتی کرد و در مقابله ی لئیمی، کریمی کرد
معنی: در برابر بدی، خوبی و نیکی کرد و در برابر پَستی، بزرگواری و بخشش از خود نشان داد.

۷ -تدبیر برادران برخلاف تقدیر رحمان آمد:
معنی: چاره اندیشیِ برادران برخلاف سرنوشت الهی بود.

۸-مَلِک تعالی او را دولت بر دولت زیادت کرد:
معنی: خداوند بزرگ سعادت و ثروت او را روز به روز بیشتر کرد.

۹-هرگز کید کایدان با خواست خداوند غیب دان برابر نیاید:
معنی: هیچ گاه فریب حیله گران با خواستِ خداوندی که داننده نهان است، برابری نمی کند.