معنی درس نهم فارسی نهم – راز موفقیت

معنی کلمات و شعر و آرایه های ادبی فارسی نهم

معنی درس نهم فارسی نهم - راز موفقیت

 

معنی درس نهم فارسی نهم – راز موفقیت

معنی کلمات راز موفقیت فارسی نهم

طنین: آواز
فراست: هوشمندی، زیرکی باطنی
بیکران: بیپایان
رنجور: آزرده، غمگین
بالین: بالش، بستر
تعرض: حالتی از اعتراض به خود گرفتن
شیون: ناله و زاری
مَهد: گهواره، بستر
رمق: توان، نیرو
مقطع: بریده، بریده بریده
لحد: گور، جایی از گور که سر مرده است
رخسار: چهره
سیمگون: نقره گون، سفید رنگ
واپسین: آخرین
فقیه: دانشمند علم فقه
فراست: آواز، صدا