معنی درس معرفت آفریدگار فارسی ششم

شعر معرفت آفریدگار فارسی ششم با جواب

 

معنی درس معرفت آفریدگار فارسی ششم

📚 معنی درس اول فارسی ششم
🔴 درس اول : صفحه 10 – 11

Ⓜ️ هم خانواده های درس اول

خلق=خالق مخلوق
آفریدگار=آفرید آفریننده
روشنایی=روشن روشنی
اندیشیدن= اندیشید اندیشه
گمراهی=گمراه گمراهان
وزید=وزیدن وزش
گردون= گرداننده گرد گردان
ورقش=ورقه ورق
هوشیار=هوشمند باهوش
معرفت= معارف عرف

Ⓜ️متضاد های درس اول 

هوشیار=بی هوش
پرسیدن=نپرسیدن
سپاس داری=ناشکری
باد ربیع=بادپاییزی
باید=نباید
اندیشه کردن=فکرنکردن
روشنایی=تاریکی
غفلت=باخبری
افزاید=کم کردن
نادانی=دانایی
گمراهی=هدایت شده
ناله=آواز شادی

Ⓜ️ معنی شعر معرفت آفریدگار

1 ـ باد بهاری وزید از طرف مرغزار باز به گردون رسید،ناله ی هر مرغ زار

معنی» باد بهاری از سمت سبزه زار شروع به وزیدن کرد تا جایی که آواز هر پرنده ی کوچک و ناتوان هم از شوق به آسمان رسید.

2 ـ خیز و غنیمت شمار،جنبش با در بیع ناله موزون مرغ،بوی خوش لاله زار

معنی» برخیز و از وزش باد بهاری و آواز آهنگین و زیبای پرندگان و بوی خوش لاله زار بهترین استفاده را بکن.

3 ـ هر گل ویژگی که هست،یاد خدا میکند بلبل و قمری چه خواند؟ یاد خداوندگار

معنی» هر گل و گیاهی که در طبیعت هست ، خدا را یاد می کند. بلبل و قمری هم با آواز خود خدا را یاد می کنند.

4ـ برگ درختان سبز در نظر هوشیار هر ورقش دفتری ست،معرفت کردگار

معنی» در نظر انسان هوشیار و آگاه ، حتّی برگ درختان سبز نیز می تواند نشانه ای برای عظمت و شناخت قدرت