معنی درس دوم عربی هشتم

عربی هشتم درس دوم

معنی درس دوم عربی هشتم

 

جواب صفحه 16 عربی هشتم

جواب صفحه 2 عربی هشتم

جواب صفحه 2 عربی هشتم

1- ستایش خدایی را که پروردگار جهانیان است. برای اینکه ما در سال گذشته قبول (موفق) شدیم. و می‌توانیم عبارت‌ها و متن‌های سادهٔ عربی (عربی ساده) را بخوانیم.

2-عربی زبان دین ماست و ما به یادگیری آن نیاز داریم. برای اینکه (زیرا) زبان فارسی با آن بسیار آمیخته است.

3-همانا زبان عربی از زبان ‌های بین ‌المللی (جهانی) است.

4-قرآن و احادیث (به زبان عربی آشکار است.)

5-عربی از زبان‌های رسمی سازمان ملل متحد است.

جواب صفحه 17 عربی هشتم

 

جواب صفحه 2 عربی هشتم

6-ایرانیان به زبان عربی بسیار خدمت کردند. «فیروز آبادی» لغت نامه‌ای در زبان عربی نوشته است که نام آن «القاموس المحیط» و «سیبویه» اولین کتاب کامل در قواعد (دستور) زبان عربی نوشته است که اسم آن «الکتاب» است.

7-بیشتر اسم‌های پسران و دختران در جهان اسلامی، عربی است.

8-کلمات عربی، در فارسی زیاد است و این به خاطر احترام ایرانیان به زبان قرآن است.

9-من معنی کلمات زیادی را می‌دانم و همه کلمات سال گذشته را به یاد می‌آورم و می‌توانم متن‌های ساده را بخوانم. در مثال‌ها آمده است:

10«علم در کودکی مانند نقاشی در سنگ است.»

11-ای برادرم، آیا تو معنی کلمات اول را می‌دانی؟

12 ای خواهرم، آیا تو معنی ایات و احادیث ساده را می‌فهمی؟

 

جواب صفحه 18 عربی هشتم

جواب صفحه 18 عربی هشتم