معنی درس دوازدهم فارسی نهم – پیام آور رحمت

معنی کلمات و شعر و آرایه های ادبی فارسی نهم

معنی درس دوازدهم فارسی نهم - پیام آور رحمت

معنی درس دوازدهم فارسی نهم – پیام آور رحمت

 

معنی کلمات درس پیام آور رحمت

غنیمت شمردن: سود بردن از چیزی، استفاده کردن
پیامد: نتیجه
امیر: حاکم، فرمانروا
حقیر: خوار، کوچک
خادم: خدمتگزار، مستخدم اندیشه
مدار: نترس
خلد: بهشت، دوام، بقا
دفع شود: دور شود
ناگوار: ناخوشایند
سیرت: خلق و خو، روش
توبره: کیسه بزرگ از
بهر: برای
تکبر: بزرگی نمودن، غرور
روضه: باغ، گلزار
مشتاق: آرزومند
شکوهمند: باشکوه، با عظمت
سیما: چهره
سعادت: خوشبختی

معنی عبارت های مهم درس پیام آور رحمت

طنین دلنشین کالم ایشان، فراتر از جغرافیای فرهنگی تاریخ بشری است و جانهای پاک، پیوسته مشتاق شنیدن آن هستند.
معنی: پیام و آهنگ زیبا و دل انگیز سخنان پیامبر)ص(، بسیار گستردهتر و فراتر از محدوده فرهنگهای تاریخ بشری است و وجود تمام انسانهای پاک، همواره و همیشه عالقه مند شنیدن آن پیامها و سخنان ناب است.

 پیام پیامبر(ص)، گنجینه و آبشخوری است که انسانیّت، همواره برای تازگی و شکوفایی و شکوهمندی خود بدان، نیازمند است.
معنی: پیامها و سخنان پیامبر (ص) هم چون گنج با ارزش و سرچشمهای است که انسان های صالح و درستکار همواره برای
تازگی، شادابی، بزرگی و شکوه خود به آنها نیازمند هستند.

 ای ابوذر، خداوند متعال به سیمای ظاهر و دارایی ها و گفته هایتان نمینگرد؛ بلکه به دله ها و کردارتان می نگرد.
معنی: ای ابوذر خداوند بلند مرتبه به زیبایی و چهره ظاهری و اموال و سخنان شما توجه نمیکند، بلکه به اعمال و رفتار و باطن قلبتان توجه میکند.

 ای ابوذر، اگر دربارۀ چیزی که به آن علم نداری، از تو پرسیده شود، بگو نمیدانم تا از پیامدهای ناگوار آن در امان بمانی.
معنی: ای ابوذز، اگر دربارۀ چیزی که علم و شناخت نداری از تو پرسش شود، بگو که پاسخ آن را نمیدانم تا از اتفاقات و حواد ناخوشایند آن در امان و آسوده باشی.

 ای ابوذر، به اندازۀ نیاز، سخن بگوی. گشاده روی و خندان باش که خدای تعالی، گشاده روی و آسان گیر را دوست دارد.
معنی: ای ابوذر، سخنان بیهوده و نادرست را نگو و به اندازه نیاز خود، حرف بزن و همیشه خندان و شاداب باش. زیرا خدای بلند مرتبه، انسان خندان و با گذشت را دوست دارد.

 مَثَل مؤمنان، جمله چون یک تن است؛ چون یک اندام را رنجی رسد، همۀ اندام ها آگاهی یابند و رنجور شوند.
معنی: مثل مومنان، همگی مثل اندام یک بدن است، وقتی به یکی از اندام آسیب و رنجی برسد تمام اندام ها با خبر میشوند و رنجور و ناراحت
میشوند