معنی داستان من و شما فارسی ششم (درس چهارم)

لغات درس داستان من و شما فارسی ششم

 

معنی داستان من و شما فارسی ششم (درس چهارم)

📚 معنی درس داستان من و شما فارسی ششم
🔴 درس چهارم : صفحه 32-33-34

Ⓜ️معنی کلمات درس چهارم   

فراز و فرود: بلندی و پستی
بی گمان: قطعاً، حتماً
شور: فریاد، غوغا
پُرماجرا: پُر حادثه
شادابی: تازه بودن، با طراوت بودن
شاهد: آنکه هنگام روی دادن امری حضور
دارد، گواه
نسل: نژاد
تاخته اند: هجوم و حمله آورده اند.
آوا: آواز، بانگ، صوت
سلیقه: ذوق شخصی در انتخاب کردن
چیزی
دلنشین: پسندیده و خوشایند
چندگانگی: چند شکل بودن
نغمه: آواز، سرود، آهنگ
فعلاً: در حال حاضر، اکنون
اعتبار: آبرو، ارزش، قدر
شیوه: روش
عظمت: بزرگی
پیوسته: همیشه
مقصود: هدف، قصد، نیّت
شُکوه: عظمت، شوکت، هیبت

 

Ⓜ️معنی نثرهای داستان من و شما 

* بر زبان همه ی آنان جاری بوده ام.
معنی: همیشه، در هر دورهای رواج داشتم و به کار می رفتم.

* پیمان محبّت بسته ایم و به هم پیوسته ایم.
معنی: در بین ما مهر و دوستی برقرار است و با هم متّحد و یکپارچه هستیم.