معنی خبر داغ فارسی چهارم (درس دوم)

معنی کلمات و متضاد درس 2

 

معنی خبر داغ فارسی چهارم (درس دوم)

📚 معنی خبر داغ فارسی چهارم
🔴 درس دوم : صفحه 16

کلمات مترادف شعر خبر داغ
دوش: کتف، شانه
سار: پرنده‌ای شبیه گنجشک
تپید: جنبید، حرکت کرد، بی‌قرار شد
شاپرک: پروانه
گریخت: فرار کرد
ده: روستا
رمه: گلّه
هوهو: صدایی که از باد شنیده میشد

معنی شعر خبر داغ فارسی چهارم

خبری داشت کلاغ — گفت در گوش درخت
☘معنی : کلاغی خبری داشت و آن را به درخت گفت )بر روی درخت غار غار می کرد(

برگها تک تک ریخت — از رس و دوش درخت
☘معنی : با شنیدن خبر برگ های درخت یکی یکی افتادند

سار از شاخه پرید — بال زد تا تِه باغ
☘معنی : ساری که روی شاخه درخت بود از روی شاخه پرید و بال زنان تا ته باغ رفت

گفت با سبزه و گل — هرچه را گفت کلاغ
☘معنی : خبری را که کلاغ گفته بود را به سبزه و گل گفت

دل هر غنچه تپید — رنگ گلبرگ پرید
☘معنی : با شنیدن خبر گلبرگ ها زرد شدند و غنچه ها پژمرده

برگ بی حوصله شد — سبزه خمیازه کشید
☘معنی : برگ درختان بی حوصله شدند و سبزه ها خمیده شدند

شاپرک خواب نبود — پر زد از باغ گذشت
☘معنی : شاپرک از باغ پر زد و عبور کرد

هرچه را دید و شنید — برد تا پهنه ی دشت
☘معنی : تمام چیزهای که دیده بود و شنیده بود را با خود به دشت برد

آهو از دشت گریخت – رمه برگشت به ده
☘معنی : با شنیدن این خبر آهو از دشت فرار کرد و حیوانات به ِده برگشتند

عاقبت باز رسید — خبر از دشت به ده
☘معنی : سرانجام خبر از دشت به باغ رسید

باد هو هو می کرد — ابر هی می بارید
☘معنی : بادها شروع به وزیدن کردند و ابرها شروع به باریدن کردند

خبر داغ کلاغ — ده به ده می پیچید
☘معنی : خبری که کلاغ با خود آورده بود ده به ده و شهر به شهر پیچید