معنی ارزش علم و عمل فارسی چهارم (درس چهارم )

هم خانواده ، متضاد ، معنی کلمات مهم درس

 

معنی ارزش علم و عمل فارسی چهارم (درس چهارم )

📚 معنی ارزش علم و عمل فارسی چهارم
🔴 درس چهارم : صفحه 36

معنی کلمات ارزش علم و عمل چهارم

حکیم⬅️ دانشمند
برافراشته⬅️ بالا رفته
شادمان⬅️ شاد و خوش حال
امواج⬅️ موج ها
تخته پاره⬅️ تکه چوب
امیر⬅️ حاکم-پادشاه
آگاهی⬅️ دانش-علم
نیک نامی ⬅️ معروف بودن به نیک نامی

 

معنی ارزش علم و عمل فارسی چهارم