فصل ۳ علوم هشتم ( پاسخ سوالات درس از درون اتم چه خبر)

گام به گام فصل سوم علوم هشتم

فصل ۳ علوم هشتم ( پاسخ سوالات درس از درون اتم چه خبر)

 

فصل 3 :: از درون اتم چه خبر

جواب گفت‌ و گو کنید صفحه 22 علوم هشتم

گفت‌وگو کنید صفحه 22 علوم هشتم

 

پاسخ : * الکترون دارای بار الکتریکی منفی و پروتون دارای بار مثبت و نوترون بدون بار یا خنثی است.

* تعداد بارهای مثبت و منفی (الکترون‌ها و پروتون‌ها) در اتم با هم برابر است و مجموع آنها صفر می‌شود، یعنی اتم خنثی است و جرم نسبی الکترون بسیار ناچیز است و جرم نسبی پروتون و نوترون تقریباً با هم برابر است.

 

جواب فعالیت صفحه 22 علوم هشتم

فعالیت صفحه 22 علوم هشتم

پاسخ :  الف ) کربن : 6 پروتون و 6 الکترون | هیدروژن : 1 پروتون و 1 الکترون |  اورانیوم : 92 پروتون و 92 الکترون

پاسخ :  ب) تعداد بار مثبت و منفی در عناصر یکی است در نتیجه اتم در حالت عادی خنثی است .

 

جواب خود را بیازمایید صفحه 23 علوم هشتم

با توجه به نشانهٔ عنصر نئون، تعداد الکترون‌ها و تعداد پروتون‌های این عنصر را مشخص کنید.

پاسخ : 10Ne  عدد اتمی نئون 10 است پس  10 الکترون و 10 پروتون دارد زیرا تعداد الکترون ها و پروتون ها با هم برابر و برابر عدد اتمی  است.

 

جواب  گفت‌وگو کنید صفحه 24 علوم هشتم

 گفت‌وگو کنید صفحه 24 علوم هشتم

طبق مدل اتمی بور، هسته اتم مانند خورشید در وسط و الکترون‌ها مانند سیارات روی مدارهایی دور هسته در حال گردشند، بیشتر حجم اتم فضاهای خالی است. (فضاهای خالی بین e الکترون‌ها (سیارات)). بیشتر جرم اتم داخل هسته اتم است و تعداد الکترون‌ها و پروتون‌ها برابر است.

 

جواب فعالیت صفحه 24 علوم هشتم

الف) تعداد الکترون‌ها، پروتون‌ها، نوترون‌ها و عدد اتمی پنج عنصر نشان داده شده در بالا را مشخص کنید.

فعالیت صفحه 24 علوم هشتم

ب) چرا در عنصر های لیتیم، بریلیم و …، الکترون‌های سوم و بعد از آن در مدار بعدی قرار گرفته‌اند؟

پاسخ : بر طبق مدل بور، هر یک از مدارها سطح انرژی مشخص و گنجایش یعنی تعداد الکترون مشخصی را دارد. در مدار یا سطح انرژی اول همیشه گنجایش 2 الکترون وجود دارد و الکترون‌های بعدی به سطوح انرژی بالاتر می‌روند.

مدار دوم بیش از دو الکترون جای نمی گیرد. یا ظرفیت مدار دوم حداکثر 2 تاست.

پ) سـاختار اتمهای ۶C( بـا ۶n ،)۷N( بـا ۷n،)۸O( بـا ۸n )و ۹F( بـا ۱۰n )را مطابق مدل بور رسم کنید.*

(پاسخ این قسمت را در بخش نظرات ارسال نمایید.)

ت) با توجه به موارد صفحهٔ قبل، مشخص کنید در مدار اول و دوم حداکثر چند الکترون جای می‌گیرد؟

پاسخ : در مدار اوّل 2 تا و در مدار دوم حداکثر 8 تا الکترون جای می گیرد.

ث) بـرای ۱۰Ne( بـا ۱۰n )کدام سـاختار اتمی رو به رو درست است؟

پاسخ : ساختار الف

 

جواب فکر کنید صفحه 25 علوم هشتم

فکر کنید صفحه 25 علوم هشتم

با بررسی شکل‌های بالا به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:

الف) این سه اتم با یکدیگر چه شباهت‌هایی دارند؟

پاسخ : هر سه تعداد پروتون‌های مساوی دارند. هر سه عنصر کربن (6 پروتون هستند)

ب) این اتم‌ها با یکدیگر چه تفاوتی دارند؟

پاسخ : تفاوت آنها در تعداد نوترون‌هاست. اتم1: 6 نوترون – اتم2: 7 نوترون – اتم3: 8 نوترون

پ) هر یک از این اتم‌ها به چه عنصری تعلق دارند؟

پاسخ : سه نوع اتم مربوط به کربن هستند که ایزوتوپ‌های آن نامیده می‌شوند.

 

جواب فعالیت صفحه 25 علوم هشتم

الف) با مراجعه به شکل ۳، برای هر ایزوتوپ کربن مجموع تعداد پروتون‌ها و نوترون‌ها را مشخص کنید.

پاسخ : تعداد پروتون ها یکسان و برابر 6 است ولی تعداد نوترون ها از راست به چپ به ترتیب برابر 8 و 7 و 6 است

ب) به مجموع تعداد پروتون‌ها و نوترون‌ها، عدد جرمی می‌گویند. کمترین و بیشترین عدد جرمی ایزوتوپ‌های کربن را مشخص کنید.

پاسخ : کمترین برابر 6+6=12 | بیشترین برابر با 8+6=14

جواب خود را بیازمایید صفحه 26 علوم هشتم

عنصر هیدروژن سه ایزوتوپ دارد که عدد جرمی آنها به ترتیب برابر ۱ و ۳، است. نماد شیمیایی این سه ایزوتوپ را به همراه عدد اتمی و عدد جرمی آنها بنویسید.

خود را بیازمایید صفحه 26 علوم هشتم

جواب فکر کنید صفحه 27 علوم هشتم

با مراجعه به شکل ۶ به پرسش‌های مطرح شده پاسخ دهید:

الف) جدول زیر را کامل کنید.

فکر کنید صفحه 27 علوم هشتم

ب) با توجه به اینکه ذّره‌های سازندهٔ نمک خوراکی (سدیم کلرید) یون‌های مثبت و منفی‌اند، یون را تعریف کنید.

پاسخ : به ذره‌ای که تعداد الکترون‌ها و پروتون‌هایش برابر نباشد یون می‌گویند. (ذره باردار)

پ) نشانهٔ شیمیایی یون سدیم و یون کلرید را بنویسید.

پاسخ : +Cl- ، Na

جواب خود را بیازمایید صفحه 27 علوم هشتم *

خود را بیازمایید صفحه 27 علوم هشتم *

الف) شکل روبه رو، ساختار اتمی یک ذره را بر اساس مدل بور نشان می‌دهد. این ساختار به یک اتم خنثی، یون مثبت یا منفی تعلق دارد.چرا؟

پاسخ : اتم یون منفی است زیرا تعداد الکترون‌ها بیشتر از پروتون‌هاست.

ب) نشانهٔ شیمیایی این ذره را به همراه عدد اتمی و عدد جرمی آن بنویسید (نشانه اتم این ذره را A در نظر بگیرید). *

پاسخ : عدد اتمی = 8 . عدد جرمی = 16

A-2

Aمنفی دو