فصل ۱۳ علوم هشتم ( پاسخ سوالات درس هوازدگی )

گام به گام فصل سیزدهم علوم هشتم

فصل ۱۳ علوم هشتم ( پاسخ سوالات درس هوازدگی )

 

 

 

 

 

فصل 13 :: هوا زدگی

جواب پاسخ صفحه 114 علوم هشتم

جواب صفحه 114 علوم هشتم

بوسیله ی عوام زنده و غیر زنده مانند » آب ، باد ، هوا ، تغییرات دما و موجودات زنده

پاسخ فکر کنید فصل ۱۳ علوم هشتم

جواب فکر کنید صفحه 115 علوم هشتم

فکر کنید صفحه 115 علوم هشتم

جواب فعالیت صفحه 116 علوم هشتم

داخل یک بطری کوچک یک بار مصرف، مقدار معینی آب بریزید و آن را داخل فریزر قرار دهید تا آب داخل آن یخ بزند؛ سپس حجم یخ داخل بطری را مشخص کنید و به پرسش‌های زیر پاسخ دهید.

١- حجم یخ داخل بطری را با حجم آب اولیه مقایسه کنید.

پاسخ :مشاهده می‌شود حجم یخ زیاد شده است.

۲- مقدار تغییر حجم آن را مشخص کنید.

پاسخ :8 = 80 – 88 = حجم آب اولیه – حجم یخ

٣- به نظر شما یخ زدن آب در طبیعت چگونه باعث خرد شدن سنگ‌ها می‌شود؟

پاسخ : انجماد آب باعث افزایش غیر هادی حجم میشود و این افزایش حجم به تدریج باعث خرد شدن سنگ ها میشود.

پاسخ فعالیت های فصل ۱۳ علوم هشتم

جواب پاسخ سوال صفحه 117 علوم هشتم

عواملی در طبیعت وجود دارند که باعث خرد شدن سنگها به قطعات کوچکتر میشوند بهطوریکه ترکیب شیمیایی آنها تغییر نمیکند. آیا میتوانید چند مورد از این عوامل را نام ببرید؟

پاسخ :عوامل هوازدگی فیزیکی را نام ببرید. 1- انجماد آب در شکاف سنگها 2- تغییرات دما در شب و روز 3- برداشته شدن فشار از روی سنگها4- فعالیت انسان مانند راه سازی 5- باد (با کوبیدن ذرات ریز و سخت سطح انها را خراش می دهد 6- حرکت آب

رودخانه و و برخورد سنگها با هم 7- رشد ریشه گیاهان در درز و شکاف سنگ ها

همانطور که میدانید سنگها را جریان آب رودخانه جابهجا میکند و هنگام حرکت به هم برخورد میکنند. به نظر شما در اثر برخورد قطعات چه تغییراتی در آنها رخ میدهد؟

پاسخ :تغییر فیزیکی ، زیرا فقط اندازه آنها کوچک تر میشود.

جواب فکر کنید صفحه 117 علوم هشتم

فکر کنید صفحه 117 علوم هشتم

اگر بخواهید این نوع هوازدگی را نام گذاری کنید، آن را فیزیکی می‌نامید یا شیمیایی؟

پاسخ : رشد ریشه درخت در شکاف سنگ و حفر سوراخ توسط جانوران حفار نوعی هوازدگی فیزیکی است.

پاسخ فکر کنید فصل سیزدهم علوم هشتم

جواب فکر کنید صفحه 117 علوم هشتم

جواب فکر کنید فصل سیزدهم علوم هشتم

جانوران چگونه می‌توانند باعث هوازدگی فیزیکی شوند؟

پاسخ :انسان با فعالیت های کشاورزی ، ساختمانی و راه سازی۔ جانوران حفار مانند موش و مورچه با حفر زمین باعث می شوند سنگهای زیر زمین در معرض آب و هوا قرار گیرند و هوازده شوند

پاسخ گفت و گو کنید فصل سیزدهم علوم هشتم

جواب گفت و گو کنید صفحه 118 علوم هشتم

جواب گفت و گو کنید فصل سیزدهم علوم هشتم

باد چگونه باعث هوازدگی فیزیکی می‌شود؟

پاسخ :باد با حرکت دادن ماسه های ریز و سخت از جنس سیلیس و.. آنها را به سنگه ای بزرگ می کوبد و به تدریج سطح سنگ را دچار تغییر می کند و اشکال جالبی به نام باد ساب ایجاد می کند

پاسخ فعالیت های فصل 13 علوم هشتم

جواب فعالیت صفحه 118 علوم هشتم

فعالیت صفحه 118 علوم هشتمپاسخ : مشاهدات: سنگ آهک در اسید حل می‌شود و گاز کربن دی‌اکسید تولید می‌کند از این فعالیت نتیجه می‌گیریم که حل شدن کانی‌ها در اسید نوعی هوازدگی شیمیایی است که در آن سنگ‌ حل می‌شود و بر طبق یک واکنش شیمیایی با اسید تجزیه می‌شود و ساختمان آن تغییر می‌کند.

گفت و گو کنید صفحه 119 علوم هشتم

درباره محاسن و معایب هوازدگی در گروه خود بحث کنید.

محاسن هوا زدگی:

1- تولید خاک

2- رسوب گذاری

3- حاصل خیزی خاک کشاورزی

4- انجام واکنش‌ های شیمیایی مثل تولید خاک رس

معایب هوا زدگی:

1- تخریب نمای ساختمان ‌ها و مجسمه ‌ها

2- زنگ زدن فلزات

3- پوسیدگی قطعات و ابزارها

4- باران‌ های اسیدی

به نظر شما در استان گیلان خاک بیشتری تشکیل می‌شود یا در استان کرمان؟ دلیل خود را بگویید.

پاسخ : در استان گیلان ، زیرا هر جا رطوبت بیشتر باشد هوا زدگی شیمیایی زیاد است و خاک بیشتری تشکیل میشود.

جواب فکر کنید صفحه 120 علوم هشتم

فکر کنید صفحه 120 علوم هشتم

با دقت به شکل‌های زیر نگاه کنید. کدام یک از این سنگ‌ها را یخچال حمل کرده است؟ چرا؟

پاسخ : سنگ (الف) » زیرا زاویه دار است و کروی نیست