فارسی هفتم درس یازدهم

جواب درس 11 فارسی هفتم

فارسی هفتم درس یازدهم

درس 11 فارسی هفتم

خود ارزیابی صفحه 102 فارسی هفتم

١- عهد و پیمان شهید رجایی با شاگردانش چه بود؟
جواب: من دیر نمی آیم شما هم دیر نیایید. من غیبت نمی کنم شما هم غیبت  نکنید. من به شما دروغ نمی گویم شما هم به من دروغ نگویید. من به هر قولی که به شما بدهم وفا می کنم شما هم به هر قولی که به من میدهید وفا کنید

۲- چرا مصطفی در هنگام کمک به پیرمرد کمی مکث کرد؟
جواب: زیرا نفسش به او می‌ گفت تا این کار را انجام ندهد اما او با اطمینان کامل این کار را انجام داد.

۳- به کاری که مصطفی کرد، «ایثار» می‌گویند. نمونه‌ای دیگر از ایثار را ذکر کنید.
جواب: زمانی که در مدرسه دوستمان تغذیه‌ی اش را جا گذاشته و گرسنه است ، از تغذیه‌ و خوراکی خودمان به او بدهیم این نوعی ایثار است.

 

نوشتن صفحه 104 فارسی هفتم

١- کلمه‌های هم خانواده را پیدا کنید و در کنار یکدیگر بنویسید.
توصیه، خصلت، منتظر، موظف، ضعف، وظیفه، نظارت، خصال، وصی، ناظر، وظایف، ضعیف، وصیت، تضعیف
جواب: توصیه، وصی، وصیت / خصلت، خصال/ منتظر، نظارت، ناظر/ موظف، وظایف، وظیفه / ضعف، ضعیف، تضعیف

۲- جدول زیر را کامل کنید.

فعلشخصشمار
گرفتماول شخصمفرد
دیدیددوم شخصجمع
آمدسوم شخصمفرد
می ‌شنویماول شخصجمع
خواهند رفتسوم شخصجمع

 

٣- در جمله ‌های زیر، املای صحیح واژه را در جای خالی قرار دهید.
الف) برای زیارت حرم مطهر حضرت معصومه (س) دم در ……… از اتومبیل پیاده شدیم. (سحن، صحن)
ب) سکه ‌ها ……… و داخل دست پیرمرد قرار گرفتند. (غلتیدند،  غلتید)

۴- متن زیر از کتاب «نورالدین پسر ایران» آورده شده است؛ آن را بخوانید و فعل‌های آن را مشخص کنید.

«گاهی عاجزانه از دکتر ..می‌خواستم.. بی‌هوشم.. کند.. تا ساعاتی از درد رها شوم
....می‌گفت...: «نمی‌شه، اگه بی‌هوشت ..کنیم..، ..می‌میری..!»
در آن دقایق، مرگ برایم خواستنی‌تر از تحمل زجر …بود.. اما مثل اینکه تقدیر من صبر بر همه دردها بود؛ درِد زخم‌های تنم و درِد جاماندن از شهدا…».

۵- جدول را کامل کنید.

١- یکی از زمان ‌هاست.
ماضی
۲- به جای اسم می ‌نشیند و به معنای باطن است.
ضمیر
۳- همان آرام است.
یواش
۴- پوشش سر
مو
۵- حرف ندا
یا
۶- یکی از صفات شهید رجایی در آغاز درس
جدی
۷- نام کمانگیر معروف
آرش
٨- هم به معنی نفس هست و هم به معنی خون.
دم
٩- غیرممکن
بعید
١٠- به معنی ماه کامل و یکی از جنگ‌های صدر اسلام
بدر
۱۱- نزدیک نیست.
دور