فارسی هفتم درس سیزدهم

جواب درس 13 فارسی هفتم

فارسی هفتم درس سیزدهم

 

درس سیزدهم

 خود ارزیابی صفحه ۱۱۷ فارسی هفتم

1- رفتار پیامبر (ص) با امام حسن (ع) و امام حسین (ع) در دوران کودکی چگونه بود؟
پیامبر با فرزندان خود به مهر و عطوفت رفتار می‌کرد و می‌فرمود: «فرزندانِ ما پاره‌ی جگر ما هستند». گاه، وقتی به سجده می‌رفت، حسن (ع) و حسین (ع) بر گردن و پشتش می‌نشستند و او چندان در سجده می‌ماند تا آنان پایین بیایند و گاهی به آرامی آنان را پایین می‌آورد و از سجده بر می‌خاست و هر دو را در بر می‌گرفت و بر صورتشان بوسه می‌زد.

2- کدام رفتار پیامبر (ص) با دیگران، برای شما جالب‌تر است، چرا؟
گشاده رو بودن ایشان، زیرا ایشان می توانست دشمنانش را دوست بدارد.

3- به نظر شما چرا پیامبر (ص) بد رفتاری با خویش را می‌بخشید اما نسبت به قانون شکنی، گذشت نداشت؟
زیرا قانون شکنی مسئله ای اجتماعی و عمومی است و تجاوز به حریم دیگران و ظلم به هم نوع است.

 کار گروهی صفحه 118 فارسی هفتم

1- خداوند در قرآن، پیامبر (ص) را « اُسوه» یعنی سرمشق و نمونه معرفی کرده است. چگونه می‌توانیم از رفتار پیامبر (ص) برای زندگی بهتر سرمشق بگیریم؟
با سرلوحه قرار دادن رفتار و سیره‌ی پیامبر و عمل کردن به دستوراتی که ایشان به عنوان اسوه‌ی نیکو برای هدایت و راهنمایی ما داشته‌اند.

2- شعر دیگری درباره پیامبر (ص) یا یکی از معصومین علیهم السلام، به کلاس بیاورید و درباره آن گفت‌وگو کنید.

 دانش زبانی درس 13 فارسی هفتم

مثال 👇👇

شش ساخت (مصدر نوشتن در زمان حال)
مفرد جمع
می نویسم می نویسیم
می نویسی می نویسید
می نویسد می نویسند

نکته 2: بن یا ریشه فعل، بخش ثابتی  است که در همه ساخت ها تکرار   می شود‌. هر مصدری دو بن دارد:بن ماضی➖بن مضارع

بن ماضی: مصدر بدون ن پایانی👇👇

رفتن ⬅️ رفت(بن ماضی)،دیدن ⬅️ دید(بن ماضی)

بن مضارع: ابتدا فعل امر می سازیم سپس ((ب)) را از ابتدای آن حذف می کنیم.

رفتن⬅️برو ⬅️ رو(بن مضارع)                               دیدن⬅️ببین ⬅️ بین (بن مضارع)

در مثال نکته 1، نویس در هر شش ساخت تکرار شده است و بن مضارع است.

مثال 👇👇

مصدر
بن ماضی

بن مضارع

آزردن
آزرد
آزار
آمدن
آمد
آ
آوردن
آورد
آور
افزودن
افزود
افزا (ی)
پرستیدن
پرستید
پرست
انداختن
انداخت
انداز
اندیشیدن
اندیشید
اندیش
باریدن
بارید
بار
بستن
بست
بند

نکته 3: در نوشتن کلمه هایی که یک صدا هستند  ولی نشانه های متفاوت دارند دقت شود

به محل  و تعداد نقطه های حروف در واژه ها  دقت کنید

 نوشتن صفحه 118 فارسی هفتم

1- برای هریک از کلمه‌های زیر دو هم خانواده بنویسید.
حضور:
حاضر، احضار، محضر، حضار
عطوفت:
عاطفه، معطوف، عطف
حریم:
محرم، حرمت، محروم، حرام

2- واژه صحیح را انتخاب کنید و درجای خالی بنویسید.
الف) گاهی به آرامی آنان را پایین می‌آورد و از سجده ………… (برمی‌خواست، برمی‌خاست)
ب) اجازه نمی‌داد کسی جز در مقام ………… در حضور او از دیگری بد بگوید. (دادخواهی، دادخاهی)

3- بن مضارع فعل‌های زیر را مشخص کنید.
می‌خوانم :
خوان
می‌روم:
رو
می‌پرسد:
پرس
می‌شنوند:
شنو

 معنی لغات درس 13 فارسی هفتم (اسوه نیکو)

مزدوران : کسانی که در برابر پول به بیگانگان و دشمنان کمک می کنند

سرفراز : سربلند

طرز : شیوه، روش

علما : ج عالِم، دانشمندان

نهضت : جنبش، حرکت، قیام

مرموز : ‌مشکوک، رمزآلود

مرجعیت : رهبری

تبعید : دور کردن یا بیرون کردن کسی از شهر و یا کشورش

تالیف : نوشتن

فروتن : کسی که در رفتارش غرور نباشد

اعتصاب : دست از کار کشیدن

استعمارگر : کشوری قوی که کشور ضعیف را به بهانه آباد کردن اشغال می کند جذاب: دوست داشتنی

ناگزیز : ناچار

برافراشته : بلند کرده

محبوب : دوست داشتنی

میراث : آن چه از گذشتگان باقی مانده است .