معنی شعر رقص باد خنده گل فارسی پنجم (درس دوم )

معنی شعر و لغات درس رقص باد خنده گل

 

معنی شعر رقص باد خنده گل فارسی پنجم (درس دوم )

📚 معنی رقص باد خنده گل فارسی پنجم
🔴 درس اول : صفحه 16 – 17

باد سرد آرام بر صحرا گذشت — سبزه زاران , رفته رفته , زرد گشت
معنی » باد سردی آرام آرام در صحرا وزید و کم کم سبزه ها و چمن زارها زرد شد (منظور نزدیک شدن فصل پاییز)

تک درخت ناروَن, شد رنگ رنگ — زرد شد آن چتر شاداب و قشنگ
معنی »برگ های تک درخت نارون ،رنگارنگ شد و آن برگ های چتر مانند شاداب و زیبایش زرد شد

برگ برگ گل به رقص باد ریخت — رشته های بیدبُن از هم گسیخت
معنی »با وزش باد برگ های گل یکی یکی بر زمین ریخت و شته های درخت بید از هم جدا شد

چشمه کم کم خشک شد , بی آب شد — باغ و بُستان,ناگهان در خواب شد
معنی »کم کم چشمه خشک و بی آب شد و ناگهان تمام باغ ه او بوستان ها به خواب زمستانی رفتند

کرد دهقان,دانه ها در زیر خاک — کرد کوته, شاخه ی پیچان ِ تاک
معنی »کشاورز دانه هارا در زیر خاک کاشت و شاخه های بلندپ یچ در پیچ درخت انگور را کوتاه کرد

فصل پاییز و زمستان می رود — بار دیگر,چون بهاران می شود
معنی »فصل پاییز و زمستان سپری می شود و یک بار دیگر فصل بهار فرا می رسد

از زمین خشک , می روید گیاه — چشمه جوش , آب می اُفتد به راه
معنی »از زمین خشک گیاه می روید و چشمه ها می جوشند و آب آن ها روان می شود

برگ ِ نو آرَد,درخت نارون — سبز گردد,شاخساران کهن
معنی »درخت نارون دوباره برگهایش تازه می شوند و شاخه های بزرگ قدیمی سبز می شوند

گُل بخندد,بر سر ِ گل بوته ها — پُرکند بوی خوش گل , باغ را
معنی »برسر بوته های گل ،غنچه ای شکوفا می شود و بوی خوش این گل باغ را پر می کند

باز می آید پرستو , تغمه خوان — باز می سازد در اینجا آشیان
معنی »دوباره پرستو آوازخوان و شاد می آید و در این باغ لانه می سازد

پروین دولت آبادی