سوالات پیام های آسمانی هفتم درس یازدهم

سوال و جواب درس یازدهم پایه هفتم

 

سوالات پیام های آسمانی هفتم درس یازدهم

امروز هم برای شما سوالات پیام های آسمانی هفتم درس 11 با جواب را آماده کرده ایم. موضوع درس یازدهم پیام هفتم نماز جماعت میباشد.

1 – دین اسلام از مؤمنان چه می خواهد؟
پاسخ: از مؤمنان می خواهد نه تنها در کارهایشان همیاری و اتحاد داشته باشند، بلکه بسیاری از عبادتهایشان را نیز به صورت گروهی انجام دهند .

2 – امام رضا)ع(درباره ارزش نماز جماعت چه می فرماید؟
پاسخ: هر رکعت نماز جماعت به اندازه دو هزار رکعت نماز که به تنهایی خوانده می شود ،ارزش دارد.

3-چرا مستحب است نماز به صورت جماعت خوانده شود؟
پاسخ: وقتی ما همگی در صف های منظم و شانه به شانه یکدیگر می ایستیم و به راز و نیاز با معبود خود می پردازیم، قلب هایمان بیشتر به خداوند توجه پیدا می کند و خداوند همه ما را مورد لطف و رحمت بیشتری قرار می دهد.

4 – ارزش نماز جماعت چگونه است ؟
پاسخ: نماز جماعت آن قدر ارزشمند است که مستحب است برای شروع نماز جماعت صبر کرد و اگر کسی نماز را به تنهایی خوانده باشد و بعد نماز جماعت شروع شود ، بهتر است نمازش را دوباره به جماعت بخواند .

5-نماز جمعه چند خطبه و چند رکعت دارد؟
پاسخ: دو خطبه و دو رکعت دارد.

6 -خطبه اول نماز جمعه چگونه خوانده می شود و درباره چیست ؟
پاسخ: پس از ستایش خداوند و صلوات بر پیامبر اکرم اهل بیت او )ع( مردم را به تقوا دعوت می کند و سپس درباره مسائل اخالقی و اجتماعی صحبت می کند .آن گاه سوره ی کوچکی از قرآن را می خواند و روی صندلی می نشیند.

7 -موضوع خطبه ی دوم چیست و چگونه خوانده می شود؟
پاسخ: امام جمعه در خطبه دوم هم به ستایش خداوند و صلوات بر پیامبر و دعوت مردم به پرهیزکاری می پردازد و سپس درباره مسائل مختلف ایران وجهان صحبت می کند و در آخر هم با خواندن سوره ا ی کوتاه از قرآن خطبه را تمام می کند.

8-شیوه ی اقامه نمازجمعه چگونه است؟
پاسخ: نماز جمعه مانند نماز صبح دو رکعت دارد . در رکعت اول پس از حمد و سوره امام، قنوت می خوانیم و سپس به رکوع می رویم و سجده ها را بجا می آوریم .) حمد و سوره + قنوت +رکوع+ دو سجده (
در رکعت دوم: بعد از حمد و سوره امام به رکوع می رویم و سپس قنوت را خوانده و بعد از آن به سجده رفته و دو سجده به جا آورده و در آخر تشهد و سلام نماز را می خوانیم .) حمد و سوره+رکوع +قنوت + سجده+تشهد و سلام (

9-یکی از کارهایی که مستحب است قبل از ظهر روز جمعه انجام شود چیست ؟
پاسخ: انجام غسل جمعه

10 -مأموم در نماز جماعت چه موقع باید حمد و سوره را بخواند ؟
پاسخ: اگر در رکعت سوم یا چهارم به نماز جماعت برسد.

11 -یکی از زیباترین و ارزشمند ترین نمونه های همدلی مسلمانان با یکدیگر نماز جماعت است .

12-پیامبر اکرم (ص) همواره نمازش را…………… اقامه می کرد.
1) تنها
2 )در خانه
3 )جماعت ✅
4)فرادی

13 -مأموم کدام ذکر را نباید پیش از امام بگوید؟

1)حمد
2 )قنوت
3)رکوع
4 ) تکبیره الاحرام ✅

14– در غسل اگر چیزی به بدن چسبیده چگونه باید عمل کرد؟
پاسخ: باید قبل از شروع غسل آن مانع را برطرف کرد.

سوالات خود را امتحان کن
1- نماز جمعه چگونه خوانده می شود؟
پاسخ: نماز جمعه مانند نماز صبح دو رکعت دارد. در رکعت اول پس از حمد و سورہ امام، قنوت می خوانیم و سپس به رکوع می رویم و سجده ها را بجا می آوریم .( حمد و سوره + قنوت + رکوع + دوسجده )
در رکعت دوم: بعد از حمد و سوره امام به رکوع می رویم و سپس قنوت را خوانده و بعد از آن به سجده رفته و دو سجده | به جا آورده و در آخر تشهد و سلام نماز را می خوانیم ،( حمد و سوره + رکوع + قنوت + سجده + تشهد و سلام )

2- در نماز جماعت مأموم باید غیراز حمد و سوره همه چیز نماز را خودش بخواند.

3-شیوه انجام غسل را توضیح دهید .
پاسخ: ۱. ابتدا نیت می کنیم سپس سرو گردن را می شوییم ۳. و بعد طرف راست بدن را می شوییم 4 – و بعد طرف چپ بدن را می شوییم (در غسل آب باید به تمام قسمت های بدن برسد و هیچ نقطه ای نباید خشک بماند .)