سوالات پیام های آسمانی هفتم درس چهاردهم

سوال و جواب درس چهاردهم پایه هفتم

 

سوالات پیام های آسمانی هفتم درس چهاردهم

امروز هم برای شما سوالات پیام های آسمانی هفتم درس 14 با جواب را آماده کرده ایم. موضوع درس چهاردهم پیام هفتم کمال همنشین میباشد.

1-حضرت علی )ع ( درباره ی انتخاب دوست چه می فرمایند؟
جواب: پیش از اینکه کسی را به دوستی برگزینی ، او را امتحان کن وگرنه بدون آنکه خودت بدانی به همنشینی با بدان گرفتار خواهی شد.

2-بنا به سخن امام صادق )ع( 2 ویژگی انتخاب دوست چیست؟
جواب: 1 -رعایت اوقات نماز 2 -نیکی به همنوعان در سختی و راحتی

3-چرا در انتخاب دوست به اهل نماز بودن باید توجه کرد؟
جواب: به یقین کسی که به فرمان خالق جهان و خواسته ی او برای اقامه نماز بی توجه است ، به ما و خواسته های ما نیز توجهی نخواهد کرد.

4 -حضرت علی )ع ( درباره ی وفای به عهد چه فرمودند ؟
جواب: بر دوستی کسی که به عهد خود وفا نمی کند ، اعتماد نکن

5-چه چیزی باعث ناپایداری دوستی می شود؟
جواب: 1 )پایبند نبودن به قول و وعده 2)احساس مسئولیت کردن

6 -بر اساس سخن امام صادق (ع) چگونه می توان کسی را بدرستی شناخت؟
جواب: برای اینکه بدرستی کسی را بشناسی ، تنها به طولانی بودن رکوع و سجود نمازش نگاه نکنید ، بلکه به راستگویی و امانت داری او بنگرید . کسی که زبانش راستگو باشد ،اعمالش نیز پاک خواهد شد.

7 -عاقبت راستگویی و دروغ گویی چیست؟
جواب: عاقبت راستگویی نجات است و عاقبت دروغ گویی ، حسرت و پشیمانی

8 – خداوند وفای به عهد را نشانه ایمان می داند.

9-نتیجه ی دروغ گویی ، در دنیا خواری و در آخرت عذاب جهنم است.

10 -چگونه انسان عادت به دروغ گویی می کند ؟
جواب: بسیاری از دروغ های بزرگ ، نتیجه ی دروغ هایی است که به شوخی گفته می شود . وقتی انسان عادت می کند که به شوخی دروغ بگوید ، بعد از مدتی بدون اینکه خودش بداند گرفتار اخلاق زشت دروغ گویی می شود

11 -نتیجه ی دروغ گوی چیست؟
جواب: انسان کم کم در میان دوستانش به دروغ گویی مشهور می شود و آبرو و اعتبارش را از دست می دهد و ناخودآگاه به گناهان بزرگتری نیز گرفتار خواهد شد.

سوالات خود را امتحان کن
1 _کدام دو ویژگی است که اگر در کسی نبود باید از او پرهیز کرد؟
جواب: 1- رعایت اوقات نماز 2-نیکی به هم نوعان در سختی و راحتی

2 -راستگویی چه تأثیری بر اعمال انسان دارد؟
جواب: کسی که زبانش راستگو باشد اعمالش نیز پاک خواهد شد.

3 -یکی از ویژگی های مؤمنان که آنان را رستگار می سازد چیست؟
جواب: رعایت امانت و حفظ پیمان میباشد.