سوالات پیام های آسمانی هفتم درس پنجم

سوال و جواب درس پنج پایه هفتم

 

سوالات پیام های آسمانی هفتم درس پنجم

امروز هم برای شما سوالات پیام های آسمانی هفتم درس 5 با جواب را آماده کرده ایم. موضوع درس سوم پیام هفتم پیامبر رحمت میباشد.

1-مفهوم آیه “انک لعلی خلق عظیم” چیست؟
پاسخ: اخلاق پیامبر را بسیار نیکو معرفی می کند.

2-عبارت »پیامبر را آزار می داد و مسخره اش می کرد ولی وقتی مریض شد پیامبر به عیادتش رفتند«بیانگر کدام ویژگی اخلاقی پیامبر است؟
پاسخ: بزرگواری و محبت.

۳-منظور خداوند از «اسوه حسنه»در آیه ” حسنه سوره کم الداکن قل “کیست؟
پاسخ: حضرت محمد(ص)

4-پیامبر در مورد شخصی که به امانت خیانت کند و آن را به صاحبش برنگرداند په فرمودند؟
پاسخ: فرمودند:اگر بمیرد بر دین من نمرده است و خدا را در حالی ملاقات خواهد کرد که از او خشمگین است.

5-کدام یک از پیامبران الهی همه ویژگی های دیگر پیامبران را دارا بود؟
پاسخ: حضرت پیامبر (ص)

6 -مردم جهان چه کنند که به بهشت زیبای خداوند برسند ورحمت خداوند شامل حالشان شود ؟
پاسخ: پیامبر اکرم را به عنوان الگوی عملی زندگی خود قرار دهد.

7-پیامبر اکرم در باره عزت نفس چه فرمودند؟
پاسخ: هیچ وقت انجام کارهای شخصی خود را از دیگران نخواهید،حتی در کوچکترین چیز مثل درخواست برای چوب خلال دندان.

8-پیامبر اکرم درباره امانت داری به مرد چوپان چه فرمود؟
پاسخ: در دین ما خیانت به امانت از بزرگترین گناهان است،این گوسفندان نزد تو امانت است پس بر تو لازم است همه گوسفندان را به دست صاحبش برسانی.

9-پیامبر اکرم قبل از مبعوث شدن به چه صفتی مشهور بودند؟
پاسخ: امین بودن

10-عزت نفس احساس با ارزش بودن است یعنی چه؟
پاسخ: یعنی خودمان را پیش دیگران کوچک نکنیم

11-سه ویژگی اخلاقی و رفتار اجتماعی پیامبر اکرم )ص(را نام ببرید.
پاسخ: 1-بزرگواری و محبت 2-عزت نفس 3-امانت داری

12-جمالت صحیح و غلط را با ص و غ مشخص کنید.
الف(تنها کسانی که می توانند با آوردن دین،مسیر صحیح زندگی را به ما نشان دهند
پیامبران هستند.
پاسخ: صحیح است

ب(تواضح همان احساس با ارزش بودن است .یعنی اینکه خودمان را پیش دیگران
کوچک نکنیم
پاسخ: غلط است

ج(گفتار پیامبران نشانگر راه دستیابی به رستگاری است،ررفتار آنها نیز الگوی
عملی زندگی ما است.
پاسخ: صحیح است

ما نباید خودمان را پیش دیگران کوچک کنیم.
پاسخ: صحیح است