سوالات پیام های آسمانی هفتم درس اول

سوال و جواب پیام ها درس اول پایه هفتم

 

سوالات هدیه های آسمانی هفتم درس اول

در این قسمت سوالات درس اول پیام های آسمانی هفتم را برای شما قرار داده ایم. این سوالات دارای جواب میباشد.

1-دو مورد از نشانه های محبت خداوند نسبت انسان را نام ببرید ؟
جواب :1 -مراقبت و توجه دایمی خداوند نسبت به ما 2 -برتری دادن انسان بر سایر موجودات

2-منظور از شکر زبانی چیست؟
جواب : سپاسی که فقط از طریق زبان بیان می شود وقتی کسی در انجام کاری به ما کمک می کند به می
گوییم مچکریم این ساده ترین نوع شکر است که به ان شکر زبانی گفته می شود

3-شکر عملی چیست؟
جواب : سپاسی که از طریق عمل و انجام کاری نشان داده می شود مثال به پدر و مادر خود احترام می
گذاریم

4-چند نمونه از شکر عملی را نام ببرید
جواب : به افراد سالخورده وناتوان کمک می کنیم ،شکر عملی نعمت های خداوند را به جا می
اوریم،وقتی از چشم خود برای مطالعه کتاب های فمفید استفاده می کنیم

5-انواع شکر را فقط نام ببرید
جواب : شکر زبانی و شکر عملی

6-ساده ترین نوع شکر …..است
جواب : شکر زبانی

7-امام صادق)ع( در مورد شکر نعمت چه فرموده است؟
جواب : شکر نعمت ان است که از انچه خداوند حرام کرده است دوری کنی

8-با……،خداوند نه تنها از ما راضی می شود،بلکه ……..بیشتری نیز به ما می دهد
جواب : شکر گذاری_نعمت های