سوالات هدیه های اسمانی چهارم درس پانزدهم

سوال و جواب درس 15 : یک ماجرای زیبا

 

سوالات هدیه های اسمانی چهارم درس چهاردهم

📚 سوالات متن هدیه چهارم
🔴 درس پانزده : یک ماجرای زیبا

1 -امام علی (ع) درباره کمک به دیگران چه فرمودند ؟
پاسخ: برترین نیکی ، کمک به دیگران است

2 -پای دوستم شکسته بود من به او کمک کردم و کیف و وسایلش را به مدرسه بردم

3 -هفته گذشته دوستم به مدرسه نیامد به او کمک کردم و درس ها را به او یاد دادم

4 -دوستم خوراکی اش را جا گذاشته بود به او از خوراکی خودم دادم

5 -احسن کما احسن الله الیک یعنی چه؟

پاسخ: به دیگران نیکی کن آن چنان که خدا به تو نیکی کرده است