سوالات هدیه های اسمانی چهارم درس هفدهم

سوال و جواب درس 17 : آقای بهاری، خانم بهاری

 

سوالات هدیه های اسمانی چهارم درس هفدهم

📚 سوالات متن هدیه چهارم
🔴 درس هفده : آقای بهاری، خانم بهاری

1 -پیامبر خدا می فرماید : به کسی که از او دانش می آموزید احترام بگذارید

2 -بهترین راه تشکر از معلم چیست ؟

پاسخ» احترام گذاشتن و رعایت ادب ، خوب درس خواندن

3 -امام حسین )ع( : حق معلم بر شاگرد این است که زمانی که یکی از شاگران از تو سوال می کند تو پاسخ ندهی ( یعنی تو به جای معلم جواب شاگردان را ندهی)

4 -امام سجاد )ع( : حق معلم بر شاگرد این است که او را بزرگ بشماری و به او احترام بگذاری

5 -امام چهارم )ع( : وقتی معلم صحبت می کند ، سکوت کنید و خوب به حرفهایش گوش کنید

6 -امام زین العابدین )ع( : شاگرد نباید صدایش را در برابر معلم بلند کند

7 -سخن امام خمینی درباره معلم چه بود؟
پاسخ» معلمی شغل انبیاست

8 -ویزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه یعنی چه؟
پاسخ» خدا پیامبری از خودشان برانگیخت تا آنها را تربیت کند و به آن ها قرآن و دانش بیاموزد

9 -شباهت کار معلمان و پیامبران چیست ؟
پاسخ» هر دو به تربیت مردم می پردازند و راه درست و نادرست را به مردم نشان می دهند و به آنها قرآن و علم و دانش می آموزند

10-معلمان شهید را نام ببرید.
پاسخ» شهید مرتضی مطهری