سوالات هدیه های اسمانی چهارم درس هفتم

سوال و جواب درس هفتم: نماز در کوهستان

 

سوالات هدیه های اسمانی چهارم درس هفتم

1 -در هر وضعیتی خواندن نماز واجب است حتی اگر آب نباشد

2 -در چه مواقعی تیم می کنیم ؟
جواب: اگر برای وضو گرفتن آب نداشته باشیم – اگر برای وضو زمان نداشته باشیم و تا ما وضو بگیریم نماز قضا شده است – اگر آب برای بدن ضرر داشته باشد

3 -روی چه چیزی می توان تیم کرد ؟
جواب: سنگ ، شن ، خاک پاک ، چوب

4 -مراحل تیم را نام ببرید ؟
جواب: نیت
– کف هر دو دست را روی سنگ یا شن یا خاک پاک می زنیم
– کف هر دو دست را بالای صورت گذاشته از جایی که موی سر می روید تا روی ابروها می کشیم
– بعد با کف دست چپ تمام پشت دست راست را از مچ تا سر انگشتان مسح می کنیم بعد با کف دست راست تمام پشت دست چپ را از مچ تا سر انگشتان مسح می کنیم

5 -الله یعنی خدا

6 -در تیمم دستها را از جایی که موی سر می روید تا روی ابروها می کشیم

7 -شهری که تیمم بر خاک آن ثواب بیشتری دارد کدام است؟
جواب: کربلا

8 -در تیم با کف دست چپ تمام پشت دست راست را از مچ تا سر انگشتان مسح می کنیم

9 -قسمتی از دست که در تیمم روی خاک زده می شود کدام است؟
جواب: کف دست

10-فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا فامسحوا بوجوهکم و ایدیکم
جواب: اگر آب پیدا نکردید پس با خاک پاک تیمم کنید یعنی صورت و دستهایتان را مسح کنید سوره نسا آیه 43