سوالات هدیه های اسمانی چهارم درس هشتم

سوال و جواب درس هشتم: دیدار دوست

 

سوالات هدیه های اسمانی چهارم درس هشتم


1 -دعبل که بود ؟
پاسخ» یکی از شاعران معروفی که در زمان امام رضا زندگی می کرد و شعرهای زیادی درباره امامان سروده است

2 -آرامگاه دعبل کجاست ؟
پاسخ» استان خوزستان شهر شوش

3 -حاکم زمان امام رضا که بود ؟
پاسخ» مامون عباسی

4 -چرا امام رضا را از زادگاهش به خراسان کشاند ؟
پاسخ» مامون امام رضا را به اجبار از زادگاهش مدینه به خراسان آورد تا کارهای امام را زیر نظر بگیرد و امام نتواند مردم را به راه راست هدایت کند

5 -مرقد امام رضا کجاست ؟
پاسخ» مشهد یا طوس قدیم

6 -قدمگاه کجاست ؟
پاسخ» نیشابور

7 -از القاب امام رضا چه بود ؟
پاسخ» امام رئوف یا امام مهربان

8 -امام رضا امام هشتم است نام برادرش شاه چراغ است که حرمش در شیراز است نام خواهرش حضرت معصومه است که حرمش در قم است نام پدرش امام موسی کاظم و نام پسرش امام جواد است محل تولد امام رضا مدینه و آرامگاه ایشان در مشهد است

9 -امام رضا در خصوص زیارت مرقد ایشان چه فرمودند ؟
پاسخ» هرکس به زیارت من بیاید و نیکوکار باشد در بهشت همنشین من است

10-به مرقد امامان حرم گفته می شود و رفتن به مرقد امامان زیارت است