سوالات هدیه های اسمانی چهارم درس دوم

سوال و جواب درس 2 هدیه های آسمانی چهارم ابتدایی

 

سوالات هدیه های اسمانی چهارم درس دوم

در این قسمت برای شما قصد داریم تا مجموعه ای از سوالات هدیه های آسمان کلاس چهارم را همراه با جواب برای شما قرار دهیم.

1 -حضرت موسی برای چه منظوری پیامبر شد ؟
پاسخ: از سوی خداوند برای مبارزه با فرعون و هدایت قوم بنی اسرائیل فرستاده شده بود

2 -اولین زنی که به پیامبری حضرت موسی ایمان آورد که بود ؟
پاسخ: آسیه همسر فرعون

3 -وقتی فرعون آسیه را تهدید کرد او چه کرد ؟
پاسخ: آسیه در ایمان خود استوار ماند و تا آخرین نفس در برابر ظلم و ستم فرعون ایستادگی کرد و با شجاعت از دنیا رفت

4 -آسیه به زنان و مردان با ایمان چه آموخت ؟
پاسخ: او به مردان و زنان با ایمان آموخت که هرگز از مبارزه با ستمکاران نهراسند

5 -خداوند در قرآن آسیه را چگونه معرفی می کند ؟
پاسخ: خداوند در قرآن این بانوی نیکوکار را الگوی مومنان معرفی می کند

6 -حضرت موسی در چه کشوری پیامبر شد ؟
پاسخ: مصر

7 -پادشاه زمان حضرت موسی که بود ؟
پاسخ: فرعون

8 -مادر حضرت موسی او را در کدام رود انداخت ؟
پاسخ: رود نیل

9 -نام زن خداپرست زمان حضرت موسی که بود ؟
پاسخ: آسیه

10-دایه حضرت موسی که شد ؟
پاسخ: مادرش

11-شیر نخوردن حضرت موسی از زنان شهر نشانه چه بود ؟
پاسخ: خواست و اراده ی خدا

12-به آب انداختن حضرت موسی نشانه چه بود ؟
پاسخ: امید مادرش به لطف خدا

13-دستور فرعون برای از بین بردن نوزادان پسر نشانه چه بود ؟
پاسخ: نگرانی از به خطر افتادن حکومت

14-ایستادگی آسیه در برابر فرعون نشانه چه بود ؟
پاسخ: مبارزه با ستم حتی در کاخ فرعون و در مقابل همسر

15-کدام بخش از داستان حضرت موسی به پشتیانی خدا از انسانهای خوب اشاره دارد ؟
پاسخ: قسمتی که مادر کودک را به آب سپرد و آنجا که به ساحل می رسد و فرعون و آسیه او را به فرزندی قبول کردند