سوالات هدیه های آسمان سوم درس هشتم

سوال و جواب هدیه سوم درس هشت

 

سوالات هدیه های آسمان سوم درس هشتم

سوالات درس 8 هدیه ها سوم ابتدایی با جواب :

1- دختران در چه سنی به تکلیف می رسند؟
پاسخ: در سن نه سالگی

2- شیوه درست انجام دستورات خدا را چه کسانی به شما می آموزند؟
پاسخ:عالمان دین.

3- فرشتگان خدا برای دانش آموزان نامه نوشته بودند.

4- امام جماعت برای خواندن نماز جماعت در کجا می ایستد؟
پاسخ: جلو تر از بقیه