سوالات هدیه های آسمان سوم درس هجدهم

سوال و جواب هدیه سوم درس هجده

 

سوالات هدیه های آسمان سوم درس هجدهم

سوالات درس 18 هدیه ها سوم ابتدایی با جواب :

درس هیجدهم
1 نظم یعنی چه ؟
پاسخ: یعنی هر چیزی را سر جای خودش قرار دهیم.

2 چرا باید در کارهایمان نظم داشته باشیم؟
پاسخ: چون اگر در کارهایمان نظم داشته باشیم کارهایمان را به موقع انجام می دهیم.

3 نمونه های نظم در کارهای روزانه خود را بیان کن؟
پاسخ: لباس هایم را مرتب روی جالباسی آویزان می کنم، کتاب هایم را به طور منظم در کتابخانه قرار می‌دهم، به موقع غذا می‌خورم، تلویزیون تماشا می کنم و به موقع هم میخوابم.