سوالات هدیه های آسمان سوم درس نوزدهم

سوال و جواب هدیه سوم درس نوزده

 

سوالات هدیه های آسمان سوم درس نوزدهم

سوالات درس 19 هدیه ها سوم ابتدایی با جواب :

درس نوزدهم
1 نتیجه کار خوب یا بد را چه موقع می بینیم ؟
پاسخ: در این دنیا و جهان آخرت.

2 خداوند چه هدیه ای به کسانی که کارهای خوب انجام میدهند می دهد؟
پاسخ: بهشت – مردم در بهشت به همه آرزوهای شان می رسند.

. پیامبر (ص) فرمودند الدنیا مزرعه الاخره این حدیث را معنی کنید. و درباره ی آن توضیح دهید،
پاسخ: یعنی دنیا مزرعه آخرت است هر چه در این دنیا بکاریم در جهان آخرت برداشت می کنیم.