سوالات هدیه های آسمان سوم درس نهم

سوال و جواب هدیه سوم درس نه

 

سوالات هدیه های آسمان سوم درس نهم

سوالات درس 9 هدیه ها سوم ابتدایی با جواب :

1- هنگام نماز خواندن چه کارهایی انجام می دهید؟
پاسخ: لباس پاکیزه می پوشیم ، وضو می گیریم ، موهای خود را شانه زده و عطر به خودمان می زنیم و سعی می کنیم نماز را در مسجد و به جماعت بخوانیم.

2- چند نماز چهار رکعتی داریم نام ببرید.
پاسخ: سه نماز – نماز ظهر ، نماز عصر، نماز عشاء