سوالات هدیه های آسمان سوم درس ششم

سوالات درس 6 هدیه های آسمانی با جواب

سوالات هدیه های آسمان سوم درس ششم

سوالات هدیه های آسمان سوم درس ششم

 

 

-1کودکان اسیر کربلا در کاخ یزید چه کردند؟
جواب: آن ها ترسان و نگران به کنار حضرت زینب (س) آمدند و ایشان همه را در آغوش گرفت و به آرامی آن را نوازش کرد.

-2چه زمانی خنده ی یزید و مهمانان او از بین رفت؟

جواب: زمانی که حضرت زینب (س) سخنرانی کردند.

-3حضرت زینب (س) فرزند چه کسی بود ؟
جواب: فرزند حضرت حضرت علی)ع( و حضرت فاطمه زهرا (س)

-4چرا حضرت زینب به الگوی صبر و شجاعت معروف شده است ؟
جواب: چون در کربلا و حادثه ی بعد از آن سختی های زیادی را تحمل کرد و شجاعانه در برابر یزید ایستاد.

-5نمونه های از صبر حضرت زینب سالم اهل علیها را بیان کنید؟
جواب: حضرت زینب (س) در کودکی شهادت مادر و در جوانی شهادت پدر و برادرش امام حسن(ع) و در کربلا شهادت پسران ، برادران، و عزیزان خود را دید و صبور بود. صبر و تحملی که در مقابل ظلم هایی که یزید به او و اسیران کربلا می کرد.

-6نام اعضای خانواده حضرت زینب )ُس(را بنویس.
جواب: پدر: حضرت علی (ع) مادر: حضرت فاطمه (س) پدر بزرگ : حضرت محمد (ص)
جواب: پسر برادر : حضرت علی اصغر – حضرت قاسم بن حسن – حضرت علی اکبر- امام سجاد
جواب: برادران: امام حسن (ع)-امام حسین (ع)مادر بزرگ : حضرت خدیجه (س)