سوالات هدیه های آسمان سوم درس شانزدهم

سوال و جواب هدیه سوم درس شانزده

 

سوالات هدیه های آسمان سوم درس شانزدهم

سوالات درس 16 هدیه ها سوم ابتدایی با جواب :

درس شانزدهم
1نام پدر امام محمد باقر (ع) چه است؟
پاسخ: امام سجاد(ع)

2 خصوصیات امام محمد باقر(ع) چه است؟
پاسخ: بسیار عالم و دانشمند بودن.

3 چرا امام محمد باقر(ع) را به شهادت رساندند؟
پاسخ: چون با حاکمان ستمگر مبارزه می کردند.