سوالات هدیه های آسمان سوم درس سیزدهم

سوال و جواب هدیه سوم درس سیزده

 

سوالات هدیه های آسمان سوم درس سیزدهم

سوالات درس 13 هدیه ها سوم ابتدایی با جواب :

درس سیزدهم هدیه های آسمانی

1-وقتی دختر ها به سّن تکلیف می رسند چه باید بکنند؟
پاسخ: در برابر نامحرمان خود را بپوشانند و با حجاب باشند.

2- بهترین و مهربان ترین دوست ما کیست و از ما چه می خواهد؟
پاسخ: است و از ما می خواهد وقتی به سن تکلیف رسیدیم حجاب را رعایت کنیم .

3- پروانه بعد از دیدن خود در آینه چه کرد ؟
پاسخ: لباس آستین بلند پوشید و با روسری گردن و موی سرش را پوشاند.

4- مادر در جواب پروانه که گفت من هم چادر بپوشم چه گفت؟
پاسخ: گفت : اگر دوست داری می توانی چادر ت را هم سر کنی با چادر حجاب تو کامل تر می شود .

5- بهترین حجاب برای دختر خانم ها چیست ؟
پاسخ: چادر

6- چرا انتخاب پروانه درست بود؟
پاسخ: زیرا بهتر حجاب چادر بود چوون می خواست به دستور بهترین دوست خود عمل کند.

7- کدام محرم و کدام نامحرم هستند؟

پسر عمو = نامحرم | عمو = محرم | پسر خاله = نامحرم | شوهر خواهر = نامحرم

پدر بزرگ = محرم | دختر دایی= نامحرم | همسر برادر = نامحرم | دختر عمو= نامحرم