سوالات هدیه های آسمان سوم درس دوم

سوالات درس 1 هدیه ها سوم با جواب غروب یک روز بهاری

سوالات هدیه های آسمان سوم درس دوم

در این قسمت برای شما سوالات درس دوم هدیه های آسمانی پایه سوم ابتدایی را میخواهیم قرار دهیم. همانطور که قول داده بودیم شما میتوانید سوالات درس غروب یک روز بهاری هدیه های آسمانی سوم را مشاهده نمایید.

سوالات هدیه های آسمان سوم درس دوم

 

-1هنگام بارش باران ، پدر بزرگ چه می کرد؟

پاسخ: دست هایش را بالا می برد و دعا می کرد.

-2چرا پدربزرگ هنگام بارش باران دعا می کرد؟

پاسخ: چون یکی از بهترین وقت ها برای دعا هنگام بارش باران است .

-3چه دعایی می توانیم برای پدر بزرگ و مادر بزرگ خود کنیم ؟

پاسخ: از خدا می خواهم بیشتر در کنارشان باشم و در انجام کارها به آنها کمک کنم.

-4چرا خدا را دوست داری ؟

پاسخ: به خاطر همه هدیه هایی که به من بخشیده است.

-5برای پدر و مادرت چه دعایی می کنی ؟

پاسخ: خدایا ! به پدر و مادرم سلامتی بده و کمکم کن تا آن ها همیشه از من راضی باشند.

-6در برابر نعمت های زیادی که خدا به تو داده است ، چه کاری باید انجام بدهی؟

پاسخ: شکر گزار نعمت هایش باشم و کارهایی که او دوست دارد را انجام دهم.

-7اگر جای یک قطره آب بودی چه کار می کردی ؟

پاسخ: بر زمین های خشک و بی آّب علف می باریدم تا گیاهان رشد کنند و یا بر روستاها می باریدم و کشتزارها را آبیاری می کردم تا محصولات زیادی بدهند… یا بر شهرهای بزرگ می باریدم و هوای آلوده شهرهای بزرگ را تمیز می کردم تا مردم بیمار نشوند.

-8چگونه می توانیم شکر گزار نعمت های خدا باشیم ؟

پاسخ: با عبادت خداوند و اطاعت از دستورات خداوند ، محبت کردن به دیگران دعا کردن، صرفه جویی کردن در زندگی و…….

-9برای تشکر از خداوند چه راههایی را می شناسید؟

پاسخ: 1 -نماز و دعا بخوانیم . 2 -کارهای خوب مثل کمک به دیگران ، وفا ی به عهد 3 -کارهای بد مثل اسراف کردن ، دروغ گویی و ….را انجام ندهیم.

-11در باره ی هدیه های خدا و تشکر از او بنویس و در کلاس برای دوستانت بخوان؟

پاسخ: ای خدای مهربان تو را دوست دارم و همیشه تالش می کنم از نعمت ها و هدیه هایت درست استفاده کنم و به دستورات قرآن ، سخنان پیامبر و امامان مهربانم که برای راهنمایی ما فرستادی عمل کنم تا با این کار بتوانم سپاسگزار تو باشم.